Dowiedz się, jak sporządzić sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

Przepisy prawa budowlanego przewidują, że organ nadzoru budowlanego ma prawo zgłosić sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania nowowybudowanego obiektu budowlanego. Sprzeciw taki przybiera formę decyzji, którą organ ma obowiązek wydać w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Wzór umowy o nadzór inwestorski z praktycznym komentarzem

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania szczególnego rodzaju usługi w postaci czynności kontrolnych i nadzoru w ramach procesu budowlanego. Dowiedz się, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o nadzór inwestorski.

Postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez zgody urzędu, powiatowy (bądź wojewódzki – w zależności od rodzaju obiektu) inspektor nadzoru budowlanego wydaje postanowienie wstrzymujące użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części. Postanowienie takie powinno tez zawierać nakaz dostarczenia odpowiednich dokumentów oraz termin, w którym należy je złożyć. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić Postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego.

Wzór pozwu o rozgraniczenie nieruchomości

W przypadku gdy między sąsiadami dochodzi do sporu w sprawie przebiegu granicy między nieruchomościami lub gdy granice takie w ogóle nie zostały wytyczone konieczne jest przeprowadzenie postępowanie rozgraniczeniowa rozgraniczeniowego. Jest ono wszczynane z urzędu lub na wniosek strony. Procedura nie jest prosta, dlatego strony chętnie korzystają w takich wypadkach ze wsparcia geodety. Dowiedz się, jak pomóc właścicielowi w prawidłowym sporządzeniu pozwu o rozgraniczenie nieruchomości.

Wzór wniosku o wydanie dziennika budowy

Jednym z podstawowych obowiązków inwestora jest wystąpienie do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, o wydanie dziennika budowy. Posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się z koniecznością posiadania dziennika budowy. Są to dwa dokumenty, które występują nierozłącznie i zarówno za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jak też za uzyskanie dziennika budowy jest odpowiedzialny inwestor. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić wniosek o wydanie dziennika budowy.

Dowiedz się, jak sporządzić protokół z częściowego wykonania robót

Na żądanie wykonawcy, w braku innego postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Zgodnie z prawem budowlanym, kierownik robót zgłasza wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy dokonuje ich odbioru najpóźniej w dniu następnym –wpisem do dziennika budowy lub oddzielnie sporządzonym protokołem (notatką), które będą wpisane w dziennik budowy i dołączone w sposób trwały do oryginału i kopii dziennika. Dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić protokół z częściowego wykonania robót.

Jak sformułować umowę o nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp na budowie

Wykonawca robót budowlanych nie może uchylić się od obowiązku zapewnienia przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Ma jednak możliwość zlecenia podmiotowi zewnętrznemu usług związanych z zapewnieniem zasad bhp czy nadzorem lub kontrolą nad ich przestrzeganiem. Umowa na takie usługi powinna zostać zawarta przez wykonawcę robót, nie przez inwestora. Sprawdź, jak prawidłowo sformułować umowę o nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp na budowie.

Pozew o odszkodowanie za zmianę miejscowego planu

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana mogą wpłynąć na wartość nieruchomości – podwyższyć ją lub obniżyć. W tym drugim przypadku właścicielowi przysługuje prawo do rekompensaty od gminy. Uprawnienie to przysługuje już w momencie ograniczenia lub braku możliwości korzystania z nieruchomości lub jej części zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem (np. przy zapisach limitujących maksymalną powierzchnię zabudowy). Sprawdź, jak sporządzić pozew przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o zarządzanie

Zarówno zawarcie, jak i rozwiązanie umowy o zarządzanie jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem wymaga ze strony wspólnoty mieszkaniowej podjęcia uchwały. Wyjaśniamy, jak przygotować taką uchwałę.

Uchwała w sprawie powołania zarządu

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę w sprawie powołania zarządu. Wyjaśniamy, jak sporządzić taką uchwałę.