Jakie są konsekwencje przekroczenia przy budowie granicy z sąsiednią nieruchomością

Co się stanie, gdy podczas budowy przekroczona zostanie granica z nieruchomością sąsiada? Jakie uprawnienia przysługują wówczas właścicielowi sąsiedniej nieruchomości i co w takiej sytuacji może zrobić inwestor?

Jaki limit dla wysokości kar w umowach o roboty budowlane

Nasza spółka prowadzi działalność deweloperską. Zamierzamy zatrudnić wykonawcę przy realizacji planowanej inwestycji budowlanej. Chcemy, aby w umowie o roboty budowlane znalazły się postanowienia dotyczące kar umownych. Czy przepisy przewidują jakiś górny limit dla takich kar, czy też możemy je zastrzec w dowolnej wysokości?

Jak realizować inwestycje budowlane na podstawie uchwały lokalizacyjnej i z czym się to wiąże

W sierpniu ubiegłego roku weszła w życie tzw. specustawa mieszkaniowa. Na jej mocy deweloperzy mogą realizować inwestycje z pominięciem postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze specustawą podstawowym aktem planistycznym jest tzw. uchwała lokalizacyjna, czyli połączenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dowiedz się, jak zrealizować inwestycję budowlaną na podstawie uchwały lokalizacyjnej i z czym się to wiąże.

Geodeta i geolog na budowie. Kiedy i po co trzeba ich zatrudnić

Zarówno podczas przygotowań, jak i w trakcie procesu budowlanego bardzo istotną rolę odgrywają eksperci, którzy zajmują się badaniem gruntu oraz pomiarem terenu. Chodzi oczywiście o geodetę i geologa. Ten pierwszy określa granice działki i przygotowuje mapę do celów projektowych. Drugi bada jakość gruntu na działce. Warto wiedzieć, jakie konkretnie są ich zadania, a także jak zatrudniać takich fachowców.

Dowiedz się, jaką ochronę deweloper ma obowiązek zapewnić nabywcy, cz. 2

Przepisy wymagają, aby deweloper – jako silniejsza strona umowy deweloperskiej – zapewnił nabywcy co najmniej jeden z określonych w nich środków ochrony. Może to być na przykład otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy lub gwarancja ubezpieczeniowa. Zachęcamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu na temat ochrony, która przysługuje nabywcy nieruchomości w stosunku z deweloperem.

Odbiór częściowy robót budowlanych krok po kroku

Odbiory częściowe służą inwestorowi do kontroli poprawności wykonywanych robót budowlanych. Strony umowy o roboty budowlane, tj. inwestor oraz wykonawca, mogą w umowie dowolnie ustalić zasady odbiorów częściowych. Co więcej, w umowie o roboty budowlane strony mogą postanowić, że w ogóle nie będą dokonywać żadnych odbiorów częściowych. Odbiór częściowy jest prawem stron umowy o roboty budowlane. Dowiedz się, kiedy warto przeprowadzić odbiór częściowy i jak to zrobić.

Jakie są skutki uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Objęcie obszaru całego kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego byłoby najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów. Na przestrzeni lat widać, że gminy podejmują coraz więcej tego rodzaju aktów. Jednocześnie jednak pojawiła się praktyka uchylania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, kiedy może dojść do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jakie są tego skutki.

Dowiedz się, jaką ochronę deweloper ma obowiązek zapewnić nabywcy. Cz.1

Przedmiotem umowy deweloperskiej jest zobowiązanie do przeniesienia własności przyszłej nieruchomości lokalowej lub budynkowej (dom jednorodzinny) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Stronami tej umowy są deweloper działający w zakresie swojego przedsiębiorstwa, oraz konsument - nabywca. Ponieważ pozycja nabywcy jest w tym układzie dużo słabsza, przepisy wymagają, by deweloper zapewnił mu w umowie co najmniej jeden ze środków ochrony. Może to być na przykład otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Czy trakcie procesu budowlanego konieczny jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

„Czym jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Na podstawie jakich przepisów prawa budowlanego sporządzany jest plan? Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia takiego planu?”

Czy dopuszczalna jest zmiana formy wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane

Czy strony umowy o roboty budowlane, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo zmniejszenia zakresu robót podstawowych, mogą zastrzec możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego? Jakich prac może dotyczyć modyfikacja wynagrodzenia?