WYDANIE ONLINE

Na terenie budowy istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem. Dlatego tak ważna jest kontrola zastosowanych środków ochrony. Jakie przepisy i normy regulują ochronę przeciwporażeniową na terenie budowy? Jak kontrolować ich przestrzeganie w zmieniającej się sytuacji na budowie?

czytaj więcej »

Nowe Prawo zamówień, które będzie obowiązywało od początku 2021 roku, modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów podpisywanych z wykonawcami. Zmiany dotyczą m.in. uregulowania i zabezpieczenia zaliczek, wprowadzenia nowych klauzul waloryzacyjnych, jak też ustanowienia kar umownych. Poznaj nowe zasady zawierania kontraktów z wykonawcami obowiązujące od stycznia 2012 roku.

czytaj więcej »

Według projektowanych przepisów nieruchomości o powierzchni ponad 600 m², zabudowane w ponad 50%, podlegały będą opłacie za usługi wodne. W praktyce będzie ona dotyczyć wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Obniżenie progu z 3500 m² do 600 m² spowoduje zwiększenie liczby płatników tego podatku o około 2000%. Wzrosną też stawki opłat. O ile?

czytaj więcej »

Polski Związek Pracodawców Budownictwa ocenia, że sytuacja branży budowlanej w czasie epidemii koronawirusa jest w miarę dobra, mimo istniejących trudności z pracownikami z Białorusi i Ukrainy. Firmy budowlane obawiają się jednak zaostrzenia polityki kredytowej i gwarancyjnej banków oraz zakładów ubezpieczeń oraz mniejszego zapotrzebowania na mieszkania i powierzchnie biurowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wykładnię strony skarżącej na wydaną decyzję – pozwolenia na budowę pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy”. Strona skarżąca nie zgadza się z treścią wydanej decyzji. Z analizy akt sprawy wynika, że inwestor nie ma prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, gdyż użytkowanie wieczyste zostało ustanowione na potrzeby biurowe, a nie hotelowe, co uniemożliwiło uwzględnienie zaskarżenia wniosku. Czy strona użyła właściwego argumentu w przedmiotowej sprawie?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie rozbudowy drogi X. Jednym z wymogów opisu przedmiotu zamówienia jest dysponowanie przez wykonawcę – inżyniera kontraktu − pełną kadrą inspektorów nadzoru odpowiednio dla każdej z branż. Niezależnie od tego zamawiający zamierza wszcząć drugie postępowanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (chodzi o jedną osobę) do nadzorowania tylko branży kanalizacyjnej w trakcie rozbudowy drogi Y. Wartość pierwszego z zamówień przekracza 30.000 euro, natomiast drugiego − nie. Czy należy zsumować wartości zamówień i drugie z postępowań wszcząć również w procedurze ustawowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 października br. firmy mają obowiązek dostosowania zasady rozliczania podatku do nowych przepisów. Wiąże się to z wprowadzeniem obowiązku nadawania tzw. oznaczeń identyfikujących przy sprzedaży towarów i usług. Czy wynajem części ściany budynku celem umieszczenia przez wynajmującego tablicy reklamowej trzeba oznaczać kodem 12?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadczy usługę zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności, świadczonymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych (budynki mieszkalne). Usługi te w klasyfikacji oznaczone są jako PKWiU 68.32.12.0.  Czy w nowej strukturze JPK_VAT obowiązującej od 1 października 2020 r. zarządzanie nieruchomościami należy oznaczyć kodem GTU_12? A czy najem lokali użytkowych w nowej strukturze również trzeba oznaczyć GTU_12?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie GTU podać w nowym JPK_VAT dla usług budowlanych?

czytaj więcej »

Firma będąca kontrahentem spółki przesyłowej, ponosząca wydatki związane z realizacją uprawnień i wykonaniem zobowiązań, ma prawo zaliczyć powyższe wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki w postaci: sporządzenia dokumentacji technicznej i projektowej, uzyskania wyroków sądowych, uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz, pozwoleń, zezwoleń, a także wypłata: odszkodowań, wynagrodzeń oraz dokonanie innych opłat − w całości przechodzą na spółkę energetyczną. Wykonawca inwestycji może je więc zaliczyć do kosztów podatkowych − tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lipca 2020 r., sygn.  II FSK 3266/19.

czytaj więcej »

Wykonanie dodatkowej instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku wielorodzinnym wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w przepisach szczegółowych. Konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 maja 2020 r. (sygn. akt II OSK 2925/19). Przebudowa wymagała m.in. zamontowania nowych drzwi, przeprojektowania pomieszczenia technicznego i poprowadzenia przewodów kominowych - i objęła części wspólne budynku. Zakres prac przekracza zwykły zarząd majątkiem.

czytaj więcej »

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej stworzyły okno czasowe umożliwiające realizację inwestycji budowlanych - bez konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, czy stosowania regulacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co więcej. w oknie czasowym możliwe było podjęcie działań inwestycyjnych wobec zabytków bez konieczności uzyskania zgody konserwatora. Jedynym warunkiem realizacji było wystąpienia związku między działaniami inwestycyjnymi a przeciwdziałaniem COVID-19. Okno czasowe zamknęło się 5 września 2020 r., gdy przepisy je tworzące utraciły moc. W tym czasie rozpoczęto wiele budów, obecnie o trudnym do jednoznacznego określenia statusie prawnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel