WYDANIE ONLINE

Ustalenie czy dana praca ma charakter budowy, remontu <a >czy innej roboty budowlanej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na rodzaj formalności jakie trzeba spełnić przed rozpoczęciem inwestycji. Często odróżnienie poszczególnych rodzajów robót budowlanych stwarza w praktyce problemy. Z artykułu dowiesz się co jest według prawa budowlanego robotą budowlaną, a w szczególności jak odróżnić rozbudowę od nadbudowy.

czytaj więcej »

Nowe Prawo zamówień publicznych, które będzie obowiązywało od początku 2021 r. inaczej określono zasady wskazywania rażąco niskiej ceny w postępowaniu. Różnicą w stosunku do obecnej ustawy jest to, iż wyliczając średnią arytmetyczną złożonych ofert, będą brane pod uwagę tylko oferty niepodlegające odrzuceniu z innych przyczyn (np. niezgodności z warunkami, błędów itd.). Oznacza to, że wprowadzone zostanie dwuetapowe badanie ofert – najpierw podlegające odrzuceniu, a następnie wymagające wyjaśnień odnośnie ceny. Ponadto obowiązek wykazania, że cena nie jest rażąco niska – zgodnie z nowymi przepisami  - obciąży wykonawcę. Brak złożenia szczegółowych wyjaśnień, iż cena pokrywa koszt realizacji przedmiotu zamówienia skutkować będą decyzją o odrzuceniu ofert. Sprawdź inne przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia zaniżonej ceny.

czytaj więcej »

Jak wycenić szacunkową wartość do umowy koncesji dotyczącej przekazania firmie parkingów szpitala? Firma za parkowanie będzie pobierać opłaty, którymi będzie się dzielić ze szpitalem w proporcji 50/50. Miejsc parkingowych będzie 200. Proponowane opłaty za parkowanie to 3 zł/godz. + abonamenty od 150 pracowników po 25zł/miesiąc. Czy możliwe jest zawarcie umowy z wolnej ręki bez ogłoszenia?

czytaj więcej »

Rozpoczęcie budowy przez sąsiada może wiązać się z pewnymi dolegliwościami dla okolicznych mieszkańców. Niestety nie unikniemy hałasów, czasami kurzu, a także wstrząsów wywoływanych przez samochody ciężarowe dowożące materiały budowlane. Podobne niedogodności generowała lub dopiero będzie to robiła – nasza inwestycja. Pewne rzeczy trzeba niestety zaakceptować i się do nich przyzwyczaić. Jednak działaniem absolutnie niedopuszczalnym zaśmiecanie lub zajmowanie przez inwestora sąsiednich działek poprzez np. składowanie odpadów pochodzących z procesu budowlanego. Jak radzić sobie z niefrasobliwym budowniczym?

czytaj więcej »

Planuję zakup działki rolno budowlanej w celu wybudowania na niej jednorodzinnego domu wolnostojącego z garażem oraz zabudowaniami gospodarczymi np. warsztatem. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie, jakie należy uzyskać pozwolenia itp.?

czytaj więcej »

Jaka powinna być odległość między budynkami gospodarczymi na działkach budownictwa jednorodzinnego, jeżeli na jednej działce usytuowany jest budynek gospodarczy w odległości 3 m od granicy działki (bez otworów okiennych i drzwiowych)? Na działce sąsiedniej planowana jest budowa budynku gospodarczego z otworami. Chciałbym zlokalizować projektowany budynek gospodarczy w odległości 4 m od granicy działki. Czy odległość między tymi budynkami powinna wynosić 7 czy 8 m? Mając na względzie zapisy § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, wydaje mi się, że powinno być 7 m. Jednak organy różnie to interpretują.

czytaj więcej »

Niewystarczająca liczna miejsc parkingowych to jeden z głównych problemów na osiedlach mieszkaniowych. Zasady dotyczące liczby miejsc, w teorii, regulują plany zagospodarowania przestrzennego. W praktyce jednak zawsze ich brakuje. Ile miejsc powinien przewidzieć deweloper planując budowę?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2016-2019, na łączną kwotę 321.000 zł, złożonych w styczniu 2020 r. Zobowiązanie należne gminie, spółka uregulowała częściowo w styczniu br. i pozostałą należność w czerwcu 2020 r. Kwota mieści się w granicach progu istotności, przyjętych w polityce (zasadach) rachunkowości, obowiązujących w spółce. Czy koszty poniesione z tego tytułu, stanowią koszt uzyskania przychodów 2020 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonujemy instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku wielomieszkaniowym zgodnie z umową z generalnym wykonawcą. Niektóre elementy instalacji są częściowo związane z infrastrukturą zewnętrzną. W szczególności przyłącze elektryczne (główna linia zasilająca do transformatora) i teletechniczne np. internetowe (kanalizacja teletechniczna) . Czy te przyłącza są obciążone VAT 8%, czy 23%? A może należy to podzielić, np. 30% dla budynku (VAT 8%), a 70% dla terenu zewnętrznego (VAT 23%) ? Oświetlenie zewnętrzne mamy wykonać z 23% stawką VAT, ponieważ jest to zlokalizowane poza bryłą obiektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zachodzi obowiązek zapłacenia podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która nabyła nieruchomość gruntową niezabudowaną umową darowizny, należy do zerowej grupy podatkowej, a sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od chwili nabycia?

czytaj więcej »

Ułatwieniem dla urzędów jest możliwość publicznego ogłoszenia decyzji. Takie usprawnienie dotyczy postępowań, w których bierze udział ponad 20 podmiotów. Jednak doręczenie decyzji administracyjnej w formie publicznego obwieszczenia (czyli w trybie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego) nie może dotyczyć inicjatora postępowania administracyjnego i adresata decyzji (inwestora) – tak orzekł  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 19 lutego 2020 r. sygnatura akt II SA/Gd 578/19. Wnioskodawca musi otrzymać decyzję drogą tradycyjną czyli poprzez pocztę. Jest to ważne ze względu na zindywidualizowany termin na wniesienie odwołania.

czytaj więcej »

wiper-pixel