WYDANIE ONLINE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółdzielnia mieszkaniowa sprawuje zarząd nieruchomością wspólną. Na tej podstawie ma ona prawo dysponować nieruchomością wspólną na cele budowlane bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali. Dotyczy to jednak wyłącznie eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej. W innych sprawach zarząd spółdzielni musi uzyskać zgodę współwłaścicieli. Z kolei przepisy o wspólnotach mieszkaniowych regulują tę kwestię w nieco odmienny sposób.

czytaj więcej »

W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w sposób dość wąski określono krąg podmiotów, które mogą w nim obok inwestora uczestniczyć w charakterze strony. Przepisy chronią interesy prawne jedynie właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, którego dotyczy postępowanie. Wspólnota mieszkaniowa jeśli chce być uznana za stronę postępowania powinna wykazać, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomość wspólną.

czytaj więcej »

Inwestor uzyskuje uprawnienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, gdy dopełni formalności przed organem nadzoru budowlanego. Jeśli przystąpi do użytkowania obiektu z naruszeniem obowiązujących przepisów, musi liczyć się z wymierzeniem przez organ administracji kary pieniężnej.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wymogi ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemieszkalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypadku adaptacji strychów, w starych kamienicach czy zmiana w lokalach, które już mają zaświadczenie o samodzielności.

czytaj więcej »

Właściciel oraz zarządca budynku mieszkalnego wielorodzinnego mają obowiązek zapewnić, że jest on użytkowany zgodnie z przepisami w tym przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Niestety czasami okazuje się, że właściciele lokali znajdujących się w tym budynku wcale mu tego nie ułatwiają. 

czytaj więcej »

Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest możliwe, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków budynek określony został jako mieszkalny. Przy kwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego powinny zostać uwzględnione także warunki określone przez prawo budowlane. Dowiedz się, jakie.

czytaj więcej »

Większość osób rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, decyduje się wykonywać ją we własnym mieszkaniu. Jakie wiążą się z tym formalności oraz jakie są konsekwencje finansowe wykorzystywania własnego mieszkania na potrzeby firmy? Czy rozpoczęcie takiej działalności stanowi zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego?

czytaj więcej »

wiper-pixel