WYDANIE ONLINE

W dniu 20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która określa środki służące zapewnianiu dostępności oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie. W artykule wyjaśniam czym jest dostępność na płaszczyźnie architektonicznej i jakie obowiązku w zakresie dostępności ustawa nakłada na uczestników procesu inwestycyjnego.

czytaj więcej »

W dniu 24 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa ooś”) wprowadziła zmiany w kilku obszarach, z czego do najważniejszych należą zmiany w zakresie - strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz w zakresie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poniższy artykuł wskazuje jaki wpływ ustaw może mieć na proces inwestycyjny. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

czytaj więcej »

Miejsce, w którym ma być zrealizowana inwestycja nie zawsze jest wyposażone w niezbędne sieci infrastruktury technicznej. Z artykułu dowiesz się co zrobić, jeśli działka, którą kupiłeś lub zamierzasz kupić nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej.

czytaj więcej »

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego po jego oddaniu do użytkowania obwarowana jest szeregiem wymogów prawnych. Określenie właściwej procedury dla takiej inwestycji zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rodzaju zamierzonej działalności i zmiany parametrów obiektu będącej jej konsekwencją. Z kolei samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu skutkuje sankcjami na gruncie przepisów planistycznych oraz budowlanych. Dlatego warto zapoznać się z przepisami regulującymi tę sferę działalności.

czytaj więcej »

Legalizacja samowoli budowlanej wzbudza wiele wątpliwości zarówno etycznych jak i stricte prawnych. Jedne z największych dotyczyły dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu już wybudowanego. Jednakże dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przecięły dyskusję na ten temat. W artykule opisuję te orzeczenia oraz skutki jakie wywołują one aż po dzień dzisiejszy.

czytaj więcej »

Służebność przesyłu jest kolejną, po ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, instytucją przewidzianą do regulowania stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami sieciowymi a właścicielami nieruchomości. W niniejszym artykule pokrótce poruszę problematykę tej instytucji.

czytaj więcej »

Lead: Zgodnie z wyjaśnieniami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Nawet powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu, chyba że ustawodawca świadomie chce ten status zmienić. Jest to możliwe tylko przez wyraźne wskazanie w przepisach rangi ustawowej. W praktyce kwestia zakresu związania Polskimi Normami wywołuje liczne wątpliwości i spory.

czytaj więcej »

wiper-pixel