WYDANIE ONLINE

Ustawodawca zadbał o to, aby każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierał podobne elementy. Jednym z podstawowych jest przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania. Z artykułu dowiesz się, co musisz uwzględnić, sporządzając projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poznasz przykłady najczęstszych naruszeń prawa związanych z zasadami zagospodarowania terenów.

czytaj więcej »

Upłynęło już trochę czasu od zmian w prawie ochrony przyrody, które wywołały burzliwą dyskusję w temacie możliwości wycinania drzew i krzewów. Jednakże chaos szybkich zmian oraz medialny szum wokół tematu poczyniły sporą dezinformację. Dlatego, kiedy już legislacyjna gorączka opadła, a sprawa ucichła, warto przyjrzeć się – miejmy nadzieję – ustabilizowanej sytuacji prawnej wycinania drzew i krzewów.

czytaj więcej »

Osoby niemające jeszcze działki, a planujące budowę własnego domu będą mogły niedługo rozważyć nową formułę przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Dzięki zdecydowaniu się na budowę budynku wielorodzinnego wespół z innymi chętnymi będzie można uzyskać możliwość atrakcyjniejszego nabycia gminnej ziemi.

czytaj więcej »

Specustawa mieszkaniowa wprowadziła szczególne regulacje nie tylko w odniesieniu do organów gmin. Postanowienia tego aktu normują także postępowanie prowadzone przez starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę. Z artykułu dowiesz się jakie dodatkowe obowiązki ustawodawca nałożyć na organy udzielające zgód budowlanych.

czytaj więcej »

W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy to jeden z najważniejszych instrumentów związanych z procesem planowania przestrzennego i niezbędny akt poprzedzający uzyskanie pozwolenia na budowę. Dowiedz się, jak uniknąć błędów przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

czytaj więcej »

Już niedługo Prawo budowlane może zostać nieco odformalizowane. Zobaczmy, jakie zmiany są projektowane i czym będzie się różniła ustawa po nowelizacji od jej obecnego kształtu.

czytaj więcej »

Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, została bowiem szczegółowo uregulowana w art. 647–658 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.Wzór

czytaj więcej »

wiper-pixel