WYDANIE ONLINE

Dokumentem o kluczowym znaczeniu dla przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego oraz formalności z tym związanych jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zawiera on wszystkie wytyczne dotyczące możliwości budowania na danym terenie. Zapisy planu powinny być jasne i niepowodujące wątpliwości. Tymczasem w praktyce często zdarza się, że zarówno inwestorzy, jak i organy administracji architektoniczno-budowlanej mają trudności z ich odczytaniem. Nierzadkie są również przypadki, gdy dla terenu danej inwestycji w ogóle nie uchwalono takiego planu. Wyjaśniamy, w jaki sposób miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa na proces budowlany, jak interpretować jego zapisy i co robić, gdy takiego planu nie ma.

czytaj więcej »

Coraz głośniej ostatnio o projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która według aktualnych zapowiedzi ma wejść w życie na przełomie marca i kwietnia 2018 r. Najwięcej kontrowersji wywołuje rozwiązanie polegające na zakazie budowy na działce, która nie graniczy z inną, już zagospodarowaną, działką. W założeniu ustawodawcy ma to zapobiec niekontrolowanemu rozrastaniu się miast, przy okazji jednak może doprowadzić do dużego spadku cen niezabudowanych działek. Wyjaśniamy, co konkretnie zmieni nowelizacja i jak wpłynie na sytuację prywatnych inwestorów oraz deweloperów.

czytaj więcej »

Pełnienie funkcji kierownika budowy wiąże się z odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg robót budowlanych i przestrzeganie przepisów bhp na budowie. Wszelkie błędy i niedopatrzenia mogą powodować dotkliwe konsekwencje finansowe i zawodowe. Wyjaśniamy, za co odpowiada kierownik budowy i jak może bronić się przed zarzutami ze strony inwestora.

czytaj więcej »

Pytanie: „Jestem właścicielem nieruchomości, na której znajduje się zniszczony budynek (stary zakład produkcyjny). Zamierzam go wyburzyć i rozpocząć w tym miejscu budowę hotelu. Spotkałem się z opiniami, że aby tego dokonać będę musiał uzyskać pozwolenie organu nadzoru budowlanego. Mam jednak wątpliwości. Moim zdaniem, jako właściciel mam prawo dowolnie decydować o swojej nieruchomości i od razu przystąpić do wyburzenia, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii.”

czytaj więcej »

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, musimy spełnić m.in. wymogi dotyczące odpowiedniego usytuowania budynku na działce. Jednak przepisy w tym zakresie podlegają regularnym zmianom. Ostatnie takie zmiany weszły w życie z początkiem bieżącego roku. Wyjaśniamy, jak wygląda obecnie procedura sytuowania budynku na działce i mierzenia odległości od granicy działki.

czytaj więcej »

Pytanie: Przy budowie wiat dochodzi często do sporów z urzędami na tle interpretacji przepisów. Świadczy o tym liczba orzeczeń sądowych związanych z tym tematem. Wątpliwości dotyczą zarówno tego, co może być uznane za wiatę, jak i tego jakiego rodzaju jest ona obiektem. Tymczasem to właśnie prawidłowa kwalifikacja projektowanego obiektu budowlanego ma podstawowe znaczenie dla określenia formalności związanych z jego budową. Wyjaśniamy podstawowe zasady budowy wiaty. Wskazujemy, kiedy można postawić ją bez zgłoszenia, kiedy jest ono konieczne, a kiedy potrzebne będzie pozwolenie na budowę.

czytaj więcej »

Wszystkie obiekty budowlane oraz związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Wyjaśniamy, jak powinno to wyglądać w praktyce.

czytaj więcej »

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15.

czytaj więcej »

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest przekazanie terenu wykonawcy robót, a konkretnie – reprezentującemu go kierownikowi budowy. W tym celu należy sporządzić protokół przekazania terenu budowy. Od momentu przejęcia terenu z pomocą protokołu po jego oddanie to na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ewentualne szkody. Dowiedz się, jak powinien wyglądać taki protokół.

czytaj więcej »

wiper-pixel