WYDANIE ONLINE

Aby, zrealizować inwestycję na nieruchomości nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Jednym z warunków wydania takiej decyzji jest dostęp terenu do drogi publicznej. Wyjaśniamy, kiedy nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej i jak go zapewnić.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. inwestorów i projektantów czeka wiele nowości. Z tą datą ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to swego rodzaju wstęp do zmian, które wprowadzi Kodeks urbanistyczno-budowlany. Nowelizacja ma na celu uproszczenie biurokracji w całym procesie budowlanym oraz dostosowanie wymagań budynków do taniego budownictwa programu Mieszkanie Plus. Wyjaśniamy, na czym polegać będą zmiany.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doszło do ograniczenia Twoich praw do nieruchomości albo obniżenia jej wartości. W takiej sytuacji masz prawo ubiegać się o rekompensatę od gminy. Sprawdź, jakich roszczeń i w jaki sposób możesz dochodzić.

czytaj więcej »

We wzorach umów często pojawiają się takie terminy jak szkoda rzeczywista i utracone korzyści. Na przykład zapis stanowi, że odpowiadamy zarówno za szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści. Co właściwie oznaczają te terminy?

czytaj więcej »

Zasadą jest, że inwestycje budowlane rozpoczynamy po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątkiem są zamierzenia budowlane, które możemy zrealizować na podstawie zgłoszenia. Choć ta uproszczona procedura wydaje się bardzo korzystna dla inwestorów, w praktyce jej zastosowanie wywołuje wiele problemów dotyczących m.in. sposobu milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji. Wyjaśniamy, jak należy interpretować milczenie organu, któremu zgłosiliśmy zamiar realizacji inwestycji budowlanej.

czytaj więcej »

Oprócz wymogów ogólnobudowlanych, zawartych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każde pomieszczenie przeznaczone na zakład opieki zdrowotnej musi spełniać odpowiednie wymogi sanitarne i higieniczne. Wyjaśniamy najważniejsze zasady projektowania i budowy obiektów, w których wykonywana będzie być działalność lecznicza.

czytaj więcej »

wiper-pixel