WYDANIE ONLINE

Generalnie dopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego zarówno w formie kosztorysu, jak i ryczałtu. Właściwe ukształtowanie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego oraz ustalenie skutków dokonanego wyboru jest jednak problematyczne, co wynika z pewnego niedostosowania przepisów Kodeksu cywilnego do umów o wykonawstwo budowlane. W związku z tym konieczne jest bardzo staranne skonstruowanie takiej umowy. Warto wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

Dnia 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie spora nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany mają usprawnić postępowania administracyjne, przyspieszyć procedury, a także wprowadzić instytucję ponaglenia. Projekt zakłada też zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa.

czytaj więcej »

Każdy przyszły inwestor, który albo jest właścicielem działki, albo dopiero zamierza ją kupić, powinien wiedzieć, czy jego nieruchomość objęta jest postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiedza w zakresie obowiązywania planu oraz jego ustaleń dla danego terenu jest bowiem niezbędna dla oceny możliwości realizacji inwestycji. Zdarza się, że ze względu na treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowana budowa okazuje się niemożliwa.

czytaj więcej »

Dla uznania obiektu budowlanego za budynek nie ma znaczenia, że został on wybudowany pomiędzy istniejącymi budynkami gospodarczymi i korzysta z ich ścian, jeśli jest trwale związany z gruntem, posiada fundament, dach i da się wyraźnie określić zewnętrzne kształty obiektu.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2016 r. (sygn. II OSK 1013/16)

czytaj więcej »

Pytanie:Jesteśmy deweloperem i zajmujemy się głównie budową obiektów przemysłowych. Inwestor zlecił nam wybudowanie kompleksu budynków mających pełnić różnorakie funkcje (w uproszczeniu można powiedzieć, że będą to 2 fabryki komponentów, montownia i budynki administracyjne). W ramach kontraktu mamy także obsługiwać inwestycję od strony prawnej, tj. uzyskać wszystkie wymagane prawem pozwolenia, zgody itd. Co więcej, musimy uwzględnić możliwość częściowego tylko zrealizowania prac, ze względu na możliwość modyfikacji planów przez inwestora lub brak środków po jego stronie na zrealizowanie „na raz” całej inwestycji. Czy podzielenie takiego przedsięwzięcia na etapy jest dobrym pomysłem? Jak tego najlepiej dokonać?

czytaj więcej »

Właściciel nieruchomości planuje inwestycję budowlaną, ale plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość zabudowy działki. W jaki sposób można zmienić niekorzystne dla inwestora zapisy planu? Podpowiadamy, jak krok po kroku przebrnąć przez skomplikowaną procedurę zaskarżenia planu.

czytaj więcej »

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku, który będzie przeznaczony dla pracowników, powinny spełniać wiele wymagań dotyczących rodzaju i wielkości określonych w rozporządzeniu w sprawie przepisów ogólnych BHP. Podpowiadamy, jak je spełnić.

czytaj więcej »

wiper-pixel