WYDANIE ONLINE

Podczas budowy lub użytkowania obiektu budowlanego może dojść do katastrofy budowlanej. W przeważającej większości przypadków takiego zdarzenia nie da się przewidzieć ani mu zapobiec. Niezależnie od przyczyn katastrofy wiąże się ona z określonymi obowiązkami uczestników procesu budowlanego, właścicieli, zarządców czy użytkowników obiektów budowlanych. Warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć sankcji finansowych oraz odpowiedzialności karnej.

czytaj więcej »

1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych, lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Zmiany w znacznej mierze dotyczą też branży budowlanej. Dowiedz się, przy jakich pracach nie wolno Ci zatrudniać takich kobiet.

czytaj więcej »

Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane są nastawione na ochronę interesów poszczególnych podwykonawców, a przez to dość charakterystycznie uregulowane. Jest to bowiem umowa, w której strony nie mogą się umówić inaczej, niż przewiduje to ustawodawca, a ten zmierza do tego, aby podwykonawca uzyskał w końcu swoją zapłatę, niezależnie od uników czynionych przez inwestora czy wykonawcę.

czytaj więcej »

Na mocy art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego upoważnione są do nałożenia na inwestora w drodze decyzji obowiązku przedłożenia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

czytaj więcej »

Już w lipcu nastąpić ma prawdziwa rewolucja śmieciowa. We wszystkich gminach wprowadzony zostanie jednakowy model selektywnego zbierania śmieci. Samorządy nie będą już miały dowolności w tym zakresie. Ujednolicone mają zostać kolory pojemników na zbieranie odpadów, a same śmieci podzielone będą na cztery frakcje. Dowiedz się, jak nowe przepisy mogą zmienić sytuację inwestorów.

czytaj więcej »

Jestem inwestorem i realizuję obecnie dużą inwestycję budowlaną – halę produkcyjną. Obawiam się, że właściciel sąsiedniej nieruchomości, który od początku był przeciwny budowie, będzie starał się utrudnić jej realizację poprzez składanie donosów do organów nadzoru budowlanego. Chciałbym dowiedzieć się, co organy nadzoru budowlanego sprawdzają zazwyczaj podczas takiej kontroli.

czytaj więcej »

Szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. W akcie tym zdefiniowane zostało m.in. pojęcie scenariusza pożarowego. Określono też obiekty budowlane istotne ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia.

czytaj więcej »

Nie każde postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę kończy się po naszej myśli. Decyzja odmawiająca udzielenia pozwolenia na budowę jest, co oczywiste, niekorzystna dla inwestora, a decyzja udzielająca tego pozwolenia może z kolei stać w sprzeczności z wolą właściciela sąsiedniej nieruchomości. Od każdej decyzji wydanej w pierwszej instancji przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) w przedmiocie pozwolenia na budowę można odwołać się do właściwego wojewody, który ponownie rozpozna i rozstrzygnie sprawę. W tekście zawarto porady, jak napisać odwołanie, żeby było skutecznym środkiem odwoławczym i pomogło skarżącemu osiągnąć pożądany skutek.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wynajmujący sklep w galerii handlowej podpisał z firmą „ABC” umowę o roboty budowlane. Usługa ma polegać na dostosowaniu powierzchni handlowej do potrzeb przedsiębiorcy. Następnie przedsiębiorca zamierza refakturować część poniesionych nakładów na właściciela galerii. Czy w takiej sytuacji refakturowanie oznacza, że wykonawca robót budowlanych był podwykonawcą i usługa podlega odwrotnemu obciążeniu, czy też nie?

czytaj więcej »

wiper-pixel