WYDANIE ONLINE

Obowiązujące przepisy dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla terenów niewyposażonych w infrastrukturę techniczną, tj. obszarów, które nie mają zapewnionego dostępu do kanalizacji, wody z sieci czy dróg publicznych, wywołują wiele wątpliwości interpretacyjnych. Są skomplikowane i niejednoznaczne, a dodatkowo zawierają wiele odesłań, które utrudniają ich rozumienie. Powoduje to, że zarówno gminy odpowiedzialne za wydawanie decyzji, jak i inwestorzy, którzy się o nie ubiegają, mają problemy z zastosowaniem tych przepisów w praktyce.

czytaj więcej »

Nie tak dawne uproszczenie przepisów budowlanych skutkujące ograniczeniem liczby wydawanych pozwoleń na budowę i dokonywanych zgłoszeń nie oznaczało złagodzenia odpowiedzialności osób zaangażowanych w budowę. Kto i za co może ponieść odpowiedzialność karną?

czytaj więcej »

Dnia 1 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy likwidujące nadmierne obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn do robót budowlanych ziemnych i drogowych. Teraz większa odpowiedzialność będzie spoczywała na instruktażach stanowiskowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Sprawy dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości reguluje ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nią do zadań gminy należy m.in. ustalanie numerów porządkowych. Czy organ administracji oznaczy numerem budynek, który nie został jeszcze oddany do użytkowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako deweloper planuję budowę kilku domów jednorodzinnych. Mam 2 lokalizacje, w których rozważam budowę miniosiedla. Czy dobrze rozumiem, że wybierając działkę, na której posadowię domki, muszę brać również pod uwagę planowany sposób zagospodarowania ścieków? Czy w zależności od regulacji lokalnych będę mógł lub nie wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków? Jakie konkretnie warunki prawne i projektowe muszę spełnić?

czytaj więcej »

Zakup działki z rozpoczętą budową budynku może być atrakcyjny finansowo. Jednak aby kontynuować inwestycję, konieczne jest dopełnienie formalności związanych z przeniesieniem decyzji o pozwoleniu na budowę na osoby, które teraz będą inwestorami. Jest to szczególny rodzaj postępowania prowadzony przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. W tekście przedstawiono krok po kroku przebieg postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę, a także wyjaśniono problemy pojawiające się w jego toku.

czytaj więcej »

Aby inwestor mógł odpowiadać za wynagrodzenie, musi znać treść, nawet niespisanej umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lutego 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel