WYDANIE ONLINE

Bardzo istotnym zadaniem architektów i projektantów jest przeciwdziałanie powstawaniu barier ograniczających aktywność i samodzielność osób niepełnosprawnych. Podstawowe wymogi dotyczące projektowania i budowania tzw. przyjaznych obiektów budowlanych zostały określone w prawie budowlanym i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Warto szczegółowo zapoznać się z wytycznymi w tym zakresie, aby tworzyć projekty oparte na inteligentnej koncepcji relacji przestrzennych.

czytaj więcej »

Dnia 25 stycznia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych. Zmiany mają umożliwić samorządom przekazywanie środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych, takich jak: jak drogi rowerowe czy chodniki. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

czytaj więcej »

W praktyce zakres ustawowych obowiązków projektanta podlega często rozszerzeniu w drodze dwustronnej umowy z zamawiającym. Szczególne niebezpieczeństwo − z punktu widzenia projektanta − pojawia się wtedy, gdy prawidłowe wykonanie danej usługi jest związane z okolicznościami od niego niezależnymi. Takim zapisem może być m.in. umowne zobowiązanie projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę, na której potrzeby przygotowuje projekt budowlany. W tym artykule odpowiemy na pytanie, czy zamawiający ma prawo nakładać na projektanta obowiązki niezależne od jego woli, których niewykonanie spowoduje odpowiedzialność finansową projektanta. Wyjaśnimy też, jak można uniknąć tego typu ryzyka.

czytaj więcej »

Przeprowadzenie niezbędnych robót na działce sąsiedniej wymaga uzgodnienia z jej właścicielem sposobu, zakresu i terminu korzystania z jego działki. Gdy jednak nie dojedziemy do porozumienia z sąsiadem, możemy zwrócić się do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o rozstrzygnięcie niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren nieruchomości sąsiedniej.

czytaj więcej »

W dotychczasowej praktyce wiele wątpliwości wywoływała możliwość kwestionowania w toku postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę innych decyzji administracyjnych, choćby istotnie przedmiotowo powiązanych z tym pozwoleniem. Podstawowe pytanie dotyczyło tego, czy w postępowaniu takim można podnosić zarzuty dotyczące wadliwości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nad tym problemem pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

czytaj więcej »

Jestem deweloperem. W kilku lokalizacjach w całym kraju mamy za zadanie wykończyć w tym samym stylu postawione już budynki (sieć dealerską). Zakupiłem więc projekt wykończenia wnętrz i miałem przystąpić do jego realizacji. Jednak projektant twierdzi, że nie mam prawa do realizacji projektu, gdyż udzielona mi na projekt licencja nie obejmuje prawa do urządzania wnętrz. O co tu chodzi?

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowuję siwz na roboty budowlane w zakresie renowacji/odtworzenia wewnętrznej zabytkowej stolarki drzwiowej. Czy po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp mogę ustanowić  kryterium ceny z wagą 80% i terminu wykonania z wagą 20%? Załącznikiem do siwz jest opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie pomocniczy przedmiar, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis zakresu robót w postaci wycinków z dokumentacji projektowej.

czytaj więcej »

Jestem właścicielem działki w górach, do której nie ma doprowadzonej sieci wodociągowej. Rozważając zabudowanie tej działki, myślę więc także o tym, skąd pozyskać wodę i dlatego rozważam wybudowanie studni. Jaką studnię mogę wybudować i jakich formalności musiałbym dopełnić?

czytaj więcej »

wiper-pixel