AFB 52

Praktyczne aspekty opracowania „uchwały krajobrazowej”

Opracowanie „uchwały krajobrazowej” nadal stanowi dla samorządów lokalnych swego rodzaju pionierskie wyzwanie. Od momentu wejścia w życie ustawy krajobrazowej opracowano 37 uchwał, co daje możliwość dokonania wstępnego przeglądu konkretnych przypadków. Prezentujemy zebrane doświadczenia oraz wskazówki dla samorządów w wybranych aspektach kształtowania krajobrazu.

Praca przy urządzeniach energetycznych – nowe przepisy!

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – obowiązujące od 26 października 2020 r. wprowadziło wiele zmian w zakresie organizowania prac przy urządzeniach energetycznych. Określa m.in. nowe zasady prowadzenia prac: w przestrzeniach zamkniętych, w pobliżu urządzeń pod napięciem, szczególnym zagrożeniu dla zdrowia lub życia. Sprawdź, jak obecnie należy organizować prace.

Porównanie ustaleń planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz akceptacja zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wymaga zgodności projektu zamierzenia budowlanego z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  lub (gdy plan miejscowych na danym terenie nie obowiązuje) z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Czym różnią się ustalenia tych dokumentów w kwestii obligatoryjnych parametrów jakie musi spełnić projektowana zabudowa? Kto powinien umieć prawidłowo odczytać i zastosować te parametry?

SFB 13

Rozpoczęcie robót budowlanych

Nowe przepisy mają usprawnić proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Do rozpoczęcia inwestycji, wymagających zgłoszenia, można przystąpić już po 21 dniach od zgłoszenia do starosty lub prezydenta miasta zamiaru budowy.

Pozostałe zmiany w przepisach

Nowelizacja Prawa budowlanego zawiera wiele innych zmian w przepisach dotyczących m.in. wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę, ubiegania się o uprawnienia budowlane czy unieważnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie. Doprecyzowano też które przepisy obowiązują w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych.

Podział projektu budowlanego

Obowiązująca od 19 września br. nowelizacja Praw budowlanego jest największą reformą przepisów w zakresie budownictwa od kilku lat. Najważniejszą zmianą w niej wprowadzoną jest rozdzielenie projektu architektoniczno-budowlanego na: projekt budynku oraz projekt zagospodarowania terenu. Zrezygnowano też z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku małych automatów, jak: paczkomaty, bankomaty itd. Ułatwiona została legalizacja samowoli budowlanych., a nowe przepisy mają uprościć proces budowlany. Przedstawiamy główne zmiany jakie wprowadza ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

AFB 51

Wydatki na: odszkodowania, ekspertyzy i decyzje – realizowane na rzecz kontrahenta − mogą być kosztem

Firma będąca kontrahentem spółki przesyłowej, ponosząca wydatki związane z realizacją uprawnień i wykonaniem zobowiązań, ma prawo zaliczyć powyższe wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki w postaci: sporządzenia dokumentacji technicznej i projektowej, uzyskania wyroków sądowych, uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz, pozwoleń, zezwoleń, a także wypłata: odszkodowań, wynagrodzeń oraz dokonanie innych opłat − w całości przechodzą na spółkę energetyczną. Wykonawca inwestycji może je więc zaliczyć do kosztów podatkowych − tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lipca 2020 r., sygn.  II FSK 3266/19.

Podatek od deszczu, czyli opłata za brak retencji

Według projektowanych przepisów nieruchomości o powierzchni ponad 600 m², zabudowane w ponad 50%, podlegały będą opłacie za usługi wodne. W praktyce będzie ona dotyczyć wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Obniżenie progu z 3500 m² do 600 m² spowoduje zwiększenie liczby płatników tego podatku o około 2000%. Wzrosną też stawki opłat. O ile?

Niezgodność inwestycji z przeznaczeniem użytkowania wieczystego

Pytanie: Proszę o wykładnię strony skarżącej na wydaną decyzję – pozwolenia na budowę pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy”. Strona skarżąca nie zgadza się z treścią wydanej decyzji. Z analizy akt sprawy wynika, że inwestor nie ma prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, gdyż użytkowanie wieczyste zostało ustanowione na potrzeby biurowe, a nie hotelowe, co uniemożliwiło uwzględnienie zaskarżenia wniosku. Czy strona użyła właściwego argumentu w przedmiotowej sprawie?

AFB 50

Zaśmiecanie działki przez sąsiednią budowę

Rozpoczęcie budowy przez sąsiada może wiązać się z pewnymi dolegliwościami dla okolicznych mieszkańców. Niestety nie unikniemy hałasów, czasami kurzu, a także wstrząsów wywoływanych przez samochody ciężarowe dowożące materiały budowlane. Podobne niedogodności generowała lub dopiero będzie to robiła – nasza inwestycja. Pewne rzeczy trzeba niestety zaakceptować i się do nich przyzwyczaić. Jednak działaniem absolutnie niedopuszczalnym zaśmiecanie lub zajmowanie przez inwestora sąsiednich działek poprzez np. składowanie odpadów pochodzących z procesu budowlanego. Jak radzić sobie z niefrasobliwym budowniczym?

Zakup działki pod budowę domu, jakie warunki trzeba spełnić?

Planuję zakup działki rolno budowlanej w celu wybudowania na niej jednorodzinnego domu wolnostojącego z garażem oraz zabudowaniami gospodarczymi np. warsztatem. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie, jakie należy uzyskać pozwolenia itp.?

Podatek dochodowy przy sprzedaży darowanej nieruchomości

Pytanie: Czy zachodzi obowiązek zapłacenia podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która nabyła nieruchomość gruntową niezabudowaną umową darowizny, należy do zerowej grupy podatkowej, a sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od chwili nabycia?

AFB 49

Transakcje obrotu nieruchomościami, jak rozliczać tzw. flipy?

Obrót nieruchomościami stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Coraz więcej osób zajmuje się zakupem nieruchomości i podnoszeniem ich standardu w celu wynajmu lub dalszej odsprzedaży. Powstaje jednak problem jak prawidłowo dokonać rozliczeń takiego „flipa”, pod kątem podatkowo-rachunkowym? Sprawdź, jak prawidłowo dokonać rozliczeń księgowych obrotu nieruchomościami.

Projektowanie węzłów cieplnych, czy można użyć produktów równoważnych?

Pytanie: Planujemy zlecić w przetargu wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę węzłów cieplnych. Dostawca ciepła uzależnia akceptację projektu od wskazania w nim konkretnych nazw produktów, które mają być użyte do przebudowy. Obawiam się, że dostawca ciepła nie zgodzi się także na użycie równoważnych produktów. Jak w tej sytuacji powinien postąpić zamawiający?

Odstąpienie od warunków technicznych po nowelizacji Prawa budowlanego

Prawo budowlane dopuszcza odstępstwa od jej przepisów w sytuacji gdy inwestor nie może zrealizować swego prawa zabudowy nieruchomości, ze względu na obowiązujące regulacje. Nowelizacja ustawy, która zacznie obowiązywać 19 września 2020 r. wprowadza zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstw. Na czym będą one polegały i czym będą różnić się od obecnie obowiązujących przepisów?

SFB 12

Zaświadczenie o samodzielności lokali – jak zaadaptować strych?

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wymogi ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemieszkalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypadku adaptacji strychów, w starych kamienicach czy zmiana w lokalach, które już mają zaświadczenie o samodzielności.

Utrzymanie „drożności” dróg ewakuacyjnych – teoria i praktyka

Właściciel oraz zarządca budynku mieszkalnego wielorodzinnego mają obowiązek zapewnić, że jest on użytkowany zgodnie z przepisami w tym przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Niestety czasami okazuje się, że właściciele lokali znajdujących się w tym budynku wcale mu tego nie ułatwiają. 

Poznaj kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

Inwestor uzyskuje uprawnienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, gdy dopełni formalności przed organem nadzoru budowlanego. Jeśli przystąpi do użytkowania obiektu z naruszeniem obowiązujących przepisów, musi liczyć się z wymierzeniem przez organ administracji kary pieniężnej.

AFB 48

Zasady wnoszenia wadium w nowej ustawie Pzp – wysokość, zasady zatrzymania

Regulacje dotyczące wadium przewidziane w „nowej” ustawie Prawo zamówień publicznych która wejdzie od początku 2021 r. - w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. W artykule prezentujemy: w jakich formach, w jakiej wysokości i kiedy będzie wnoszone wadium. Wyjaśniamy też przyszłe zasady zwrotu wadium.

W jakim zakresie wolno zmienić technologię określoną w dokumentacji projektowej?

W trakcie remontu instalacji CO i CWU w budynku szkoły doszło do konieczności zmiany technologii w jakiej wykonane będą rury. Czy zmiana w dokumentacji projektowej rur wielowarstwowych (tworzywo sztuczne) PP minimum PN 16 stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie, na rury stalowe stanowi istotną zmianę umowy w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp?

AFB 47

Wsparcie na termomodernizację budynków mieszkalnych

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów daje możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa dla działań mających na celu zmniejszenie energochłonności m.in. budynków mieszkalnych. W artykule wyjaśniam, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać takie dofinansowanie, jaka jest maksymalna wysokość donacji oraz opisuję krok po kroku procedurę uzyskania takiego wsparcia.

Sposoby oceny operatu szacunkowego

Operat szacunkowy określa wartość nieruchomości, ale czy zawsze prawidłowo? Co może zrobić właściciel nieruchomości lub organ administracji w przypadku, gdy ma wątpliwości co do wyceny dokonanej w operacie? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

AFB 46

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy

Sąd Najwyższy w uchwale z 20 listopada 2019 r., sygn. akt III CZP 3/19,wskazał, że nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Wyrok ten może mieć praktyczny wpływ na wiele sporów toczonych pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych.

Rynek pracy w dobie epidemii. Chorobowe i kwarantanny

Epidemia koronawirusa (COVID) niestety się rozszerza. Liczba osób zakażonych rośnie z dnia na dzień. W ślad za zmieniającą się sytuacją na froncie zdrowotnym zmieniają się również warunki prawne, w których funkcjonują firmy z branży budowlanej. Rząd przedstawia coraz to nowe propozycje pomocy dla gospodarki. W tym chaosie jedynym z nielicznych w miarę trwałych elementów stanu prawnego są przepisy dotyczące zasad kierowania pracowników na zwolnienia lekarskie oraz kwarantannę. Decyzja taka ma nie tylko skutki zdrowotne, ale także finansowe i to zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dlatego przepisy w tym zakresie powinni znać wszyscy – i pracownicy i pracodawcy, gdyż nigdy nie wiadomo, czy i kiedy wirus uderzy w kogoś z nas.

Przeszkody dla inwestora w procesie inwestycyjno-budowlanym

W trakcie przygotowania i realizacji robót budowlanych inwestor napotyka przeszkody różnorakiej natury: niejasne regulacje rozrzucone po wielu aktach prawnych, praktyka organów orzekających wbrew literalnemu brzmieniu przepisów czy wreszcie nietrwałość prawomocnych decyzji, które mogą zostać wzruszone w trybach nadzwyczajnych. W teorii wszystko wygląda prosto: 65 dni na uzyskanie pozwolenie na budowę, 21 dni dla organu na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia, ale często sytuacja komplikuje się już na etapie składania wniosku. Artykuł omawia proceduralne bariery, jakie napotyka inwestor, i tam, gdzie to możliwe, wskazuje sposoby uniknięcia niekorzystnych dla niego konsekwencji. Przy tym w części z poruszonych zagadnień inwestor musi zaakceptować ryzyko wydłużenia procedury czy odmownego rozstrzygnięcia, gdyż nie wszystkie przeszkody rozwiąże jego wiedza i zapobiegliwość.

SFB 11

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych obowiązuje od 10 grudnia 1999 r. Podstawowym celem rozporządzenia jest zapewnienie utrzymania budynków w odpowiednim stanie technicznych przez cały okres ich użytkowania, to znaczy na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Warunki techniczne obiektów służących obronności państwa

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (dalej: rozporządzenie)  określa warunki techniczne budowli służących obronności Państwa oraz związanych z nimi urządzeń przeznaczonych do wykorzystania techniki i sprzętu bojowego, uzbrojenia i łączności, a także innych technicznych systemów służących procesom szkoleniowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki techniczne dróg publicznych

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie , reguluje nie tylko zasady sytuowania i budowy dróg publicznych, ale również wymagania dotyczące urządzeń niezwiązanych z drogami publicznymi, które mają być usytuowane w pasie drogowym. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia miała miejsce w 2019 roku.

AFB 45

Zapewnienie dostępu do mediów jako warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy

Jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zapewnienie istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu, wystarczającego dla zamierzenia budowlanego. W artykule znajdziecie Państwo omówienie przepisów regulujących to zagadnienie. Artykuł zawiera również wskazówki, jak prawidłowo przygotować wniosek o ustalenie warunków zabudowy, w zakresie zaopatrzenia nieruchomości w media.

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego – cz. I

Sejm 13 lutego 2020 r. uchwalił nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ustawa ta wprowadza kilka istotnych zmian w zasadach obliczania opłat za materiały pochodzące z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, procedurach sporządzania i weryfikacji map, w tym map do celów projektowych, oraz zasadach wykonywania prac geodezyjnych na potrzeby procesu budowlanego. W artykule znajdziecie Państwo m.in. informacje o tym, w jaki sposób zmiany te wpłyną na proces budowlany.

AFB 44

Projekt budowlany a projekt wykonawczy – podobieństwa i różnice

Dokumentacja projektowa jest nie tylko formalną, ale i praktyczną podstawą do wykonywania robót budowlanych. Dowiedz się, jakie przepisy kształtują wymagania co do projektów, które wchodzą w jej skład, i jakie pełnią funkcje w procesie inwestycyjnym. W artykule omawiane są m.in. przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu sporządzania różnego rodzaju projektów.

Proces inwestycyjny w wymiarze geologicznym – cz. II

Artykuł omawia najważniejsze zagadnienia inwestowania na obszarach i terenach górniczych oraz wydobywania kopalin. Podstawową regulacją w tym zakresie jest ustawa Prawo geologiczne i górnicze (dalej: „Pgig”), którą uzupełniają: ustawa Prawo budowlane (dalej: „Pb”) oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze względu na przekrojowość zagadnienia inwestor nie obejdzie się również bez szeregu innych ustaw, w szczególności ustawy Kodeks cywilny. Artykuł podzielony jest na dwie części: pierwsza z nich – opublikowana w numerze 42 – omawia zagadnienia własności kopalin, użytkowania górniczego oraz planowania przestrzennego na obszarach i terenach górniczych. Z kolei niniejsza część traktuje o procedurze w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych zakładów górniczych.

Procedura rozgraniczenia nieruchomości - cz. I

Procedura rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie granic nieruchomości w przypadku, gdy pomiędzy właścicielami nieruchomości wywiązał się spór co do przebiegu tych granic. Spór ten rozstrzygany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej, która następnie może podlegać zaskarżeniu do sądu powszechnego.

AFB 43

Zezwolenie na umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym

W celu ochrony pasa drogowego w art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wprowadzono zakaz dokonywania czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w tym zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W artykule omówiono wyjątki od tej zasady.

Zasady sporządzania operatów szacunkowych

Co to jest operat szacunkowy? W jakim celu i w jakich przypadkach należy go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania, wprowadzające zarazem w „tajemniczy świat” wyceny nieruchomości, znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę po wykonaniu obiektu

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego, po realizacji obiektu budowlanego (zakończeniu robót budowlanych) powoduje stan, w którym niemożliwym jest ustalenie legalności jego wykonania, opartej na dokumentacji projektowej zatwierdzonej w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W wyroku z 27 września 2019 r. sygnatura akt II SA/Gd 499/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że w takiej sytuacji może być stosowany odpowiednio przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

SFB 10

Przyjmowanie materiałów geodezyjnych do zasobu

Żaden projekt budowlany nie powstanie bez mapy do celów projektowych. Jej przygotowaniem zajmują się osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji, potocznie zwani „geodetami”. Zasady wykonywania prac geodezyjnych, w tym mapy do celów projektowych, określają przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, przy czym samo sporządzenie mapy do celów projektowych stanowi dopiero połowę sukcesu. Przepisy nakładają na geodetę obowiązek zawiadomienia starosty o zakończeniu prac geodezyjnych. Następnie pracownik starostwa dokonuje jej weryfikacji.

Kompendium wiedzy o ewidencji gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z podstawowych zbiorów informacji wykorzystywanych przez praktycznie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – inwestorów, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników organów zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną gruntów rolnych czy nadzorem budowlanym. Informacje zawarte w ewidencji mogą być wykorzystywane zarówno na etapie wstępnych analiz przedprojektowych, w ramach których rozważa się potencjalne lokalizacje inwestycji, jak i na etapie stricte projektowym i etapie realizacji inwestycji.

AFB 42

Wpływ studium na sytuację prawną właściciela nieruchomości

Czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako dokument niebędący prawem miejscowym, może wpływać na indywidualną sytuację prawną dysponenta nieruchomości? Z jakich środków obrony swoich praw może skorzystać właściciel gruntu i jakich argumentów może używać, aby były one skuteczne? Na te podstawowe pytania dotyczące charakteru prawnego studium znajdziecie Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym

W artykule wyjaśniono: 1)      Jakie projekty, z zakresu planowania przestrzennego, podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,2)      Na czym polega przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów z zakresu planowania przestrzennego,3)      Co to jest prognoza oddziaływania na środowisko - co zawiera i kto ją sporządza,4)      Tryb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planu miejscowego i studium oraz wpływ prognozy na ustalenia planu i studium.  5)      Kiedy i kto może zwolnić gminę z obowiązku  przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego – część I

6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD507). Projekt ten przewiduje wiele daleko idących zmian w procedurze wydawania pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie czy legalizacji samowoli budowlanych. Natomiast 17 grudnia 2019 r. projekt ten został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów w nowym składzie, co zwiastuje, że wkrótce zostanie on przekazany do parlamentu.

AFB 41

Zezwolenia wymagane przy budowie zjazdu

Zjazd może stanowić część większej inwestycji lub odrębne zamierzenie budowlane. W artykule omówiono wszystkie formalności związane z budową zjazdów, wynikające zarówno z ustawy o drogach publicznych, jak i z Prawa budowlanego.

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej – opłata adiacencka

Gmina może pobierać opłatę adiacencką w każdym przypadku gdy w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej (drogi, wodociągu lub sieci gazowej) wzrasta wartość nieruchomości. Opłata ta jest pobierana jako procent tego wzrostu wartości. W artykule przedstawiam, jakie warunki musi spełnić gmina, aby naliczyć opłatę adiacencką oraz w jaki sposób prowadzone jest postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Specustawa węglowa? Jakie zmiany przewidywał poselski projekt ustawy

9 września 2019 r., na miesiąc przed upływem kadencji Sejmu, grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – druk 3818. Projekt bardzo szybko wzbudził szereg kontrowersji. Przez opinię publiczną nazwany został specustawą węglową lub lex węgiel. Czego dotyczy projekt ustawy i czemu wzbudził on takie zainteresowanie?