Jak uzgadniać projekt budowlany pod względem ochrony przeciwpożarowej

Szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. W akcie tym zdefiniowane zostało m.in. pojęcie scenariusza pożarowego. Określono też obiekty budowlane istotne ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia.

Pełnomocnictwo procesowe dla zarządcy nieruchomości wspólnej

Wspólnota mieszkaniowa posiada zdolność sądową, tzn. że może pozywać i być pozywaną. W imieniu wspólnoty mieszkaniowej w procesie działa jej organ (art. 86 kpc), tj. zarząd lub zarządca, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.

Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę

Dzierżawa podobnie jak najem i użyczenie jest umową dotyczącą czasowego korzystania z rzeczy, w tym także z nieruchomości. Umowę użyczenia od umowy najmu i umowy dzierżawy odróżnia przede wszystkim nieodpłatny charakter użyczenia podczas gdy umowa najmu i umowa dzierżawy są umowami odpłatnymi.

Umowa na remont klatki schodowej

Prace remontowe (np. malowanie klatek schodowych, ocieplenie elewacji, ułożenie płytek ceramicznych itp.) na terenie zarządzanej przez Ciebie nieruchomości to praktycznie stały temat jej zarządzania czy też administrowania. Niewątpliwie istnieje potrzeba sprawnego podejmowania skutecznych decyzji dotyczących prac budowlanych. Sprawdź o czym musisz zawsze pamiętać, zatrudniając ekipę remontową. 

Umowa użyczenia

Umowa użyczenia ze względu na swój nieodpłatny charakter używana jest we wspólnotach mieszkaniowych do regulowania korzystania przez właścicieli lokali z części nieruchomości wspólnej. Na przykład reguluje bezpłatne korzystanie przez właściciela lokalu z pomieszczenia gospodarczego.

Procedura zmiany zarządu

Zmiana zarządu wspólnoty mieszkaniowej to jedna z najważniejszych uchwał w funkcjonowaniu tego podmiotu. Przeprowadzenie we właściwy sposób procedury może zapobiec wielu problemom. Sprawdź jak powinny brzmieć prawidłowo podjęte uchwały w tej kwestii.

Jak sprawnie przeprowadzić okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej w lokalach?

Obowiązkiem każdego zarządcy jest przeprowadzanie regularnych kontroli. Jednakże kontrole są niejednokrotnie obciążone trudnościami związanymi z dostępem do poszczególnych lokali mieszkalnych. Co możesz zrobić gdy jest duża ilość lokali i trudno w wyznaczonym terminie do nich wejść?

Wezwanie do zapłaty

Chcąc efektywnie zarządzać wspólnotą mieszkaniową, często będziesz zmuszony występować w imieniu wspólnoty z pozwami przeciwko właścicielom lokali, którzy nie poczuwają się do obowiązku ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zanim jednak wyslesz pozew, spróbuj rozwiązać sprawę polubownie i wyślij wezwanie do zapłaty.

Ustanowienie funduszu remontowego

Wydatki na remonty nieruchomości wspólnej, stanowią skłądnik kosztów zarządu nieruchomością. Powołanie funduszu remontowego, z którego pokrywany jest koszt napraw i konserwacji budynku jest niezbędny w każdej nieruchomości, dla sprawnego nią zarządzania