Wzór zapisów umownych o przeniesieniu praw autorskich

W umowie o prace projektowe warto przewidzieć postanowienia, w których projektant zobowiązuje się wprost do opracowania działa oryginalnego. Dodatkowo w interesie inwestora jest, aby architekt wyraźnie przyjął odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich.

Umowa o wykonanie ekspertyzy budowlanej

Umowa o wykonanie ekspertyzy jest umową dwustronną, zobowiązującą, odpłatną i uregulowaną w KC w art. 627–646 (umowa o dzieło). Istotą umowy jest rezultat pracy ludzkiej. Umowa o wykonanie ekspertyzy jest umową rezultatu, a więc wykonawca zobowiązuje się wykonać określone prace, osiągnąć określony rezultat, na nim spoczywa ryzyko wykonania umowy, a inwestor zobowiązany jest za ten rezultat zapłacić.

Umowa wykonanie ekspertyzy obiektu budowlanego

Ekspertyza techniczna to dokonana przez rzeczoznawcę budowlanego ocena stanu technicznego budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Zobacz, jak skonstruować umowę z rzeczoznawcą, by zapewnić skuteczne wykonanie takiej ekspertyzy.

Wzór wniosku o nadzór przestrzegania prawa budowlanego

W przypadku gdy budowa na sąsiedniej nieruchomości wywołuje szkody na terenie innych nieruchomości lub jest dla ich właścicieli szczególnie uciążliwa, mogą oni złożyć wniosek o nadzór przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Inspektorzy mają prawo wejść na teren budowy oraz żądać dokumentów i wyjaśnień. Kontrola może dotyczyć także remontu mieszkania w bloku.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Właściwe wypełnienie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane często sprawia inwestorom wiele trudności a konsekwencje jego niewłaściwego wypełnienia stanowią wielokrotnie przyczynę późniejszych kłopotów. Sprawdź, jak zrobić to prawidłowo.

Wzór zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

Od 17 grudnia 2016 r. obowiązuje wzór zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2). Sprawdź, jak szybko i bezbłędnie wypełnić nowy wniosek.

Wzór decyzji starosty o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja taka może zostać przeniesiona w każdym momencie i na każdym etapie robót budowlanych. Można zatem przenieść taką decyzję zarówno wtedy, gdy budowa budynku w ogóle nie została jeszcze rozpoczęta jak również taką, która dotyczy budynku już zakończonego, ale nie oddanego jeszcze do użytkowania zgodnie z przepisami.

Umowa o roboty budowlane

Wzór umowy o roboty budowlane   Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, została bowiem szczegółowo uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 647-658). Kontrakt ten w praktyce określany jest niejednolicie - w szczególności jako umowa o realizację inwestycji budowlanej, umowa o wykonanie budynku, umowa o wykonanie remontu budynku. Różnorodność nazw umowy o roboty budowlane wskazuje, że przedmiotem tej umowy są nie tylko roboty jako takie, ale też realizowany w ich wykonaniu obiekt.

Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.