Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Zanim dojdzie do przeprowadzenia remontu, należy zawrzeć odpowiednią umowę, w której strony powinny szczegółowo określić przedmiot i niezbędny zakres prac przewidywanych w czasie remontu. Treść zawieranej umowy o prace remontowe bardzo często okazuje się najważniejsza i decydująca w przypadku rozpatrywania sporów lub niejasności z nią związanych. Dlatego tak ważne jest pełne zrozumienie tekstu podpisywanej umowy. Wyjaśniamy, jak prawidłowo sporządzić taką umowę.

Wzór umowy o roboty geodezyjno-kartograficzne

Wszelkie prace geodezyjno-kartograficzne powinny zostać poprzedzone umową, na mocy której wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla zamawiającego robót geodezyjnych oraz opracowania dokumentacji kartograficznej określonego terenu. Z kolei zamawiający zobowiązuje się odebrać tę dokumentację i zapłacić wynagrodzenie i zwrócić koszty naprawienia niezawinionych szkód, a także dostarczyć niezbędne materiały oraz odebrać roboty w terenie. Sprawdź, jak prawidłowo skonstruować taką umowę.

Umowa o nadzór inwestorski

W ramach prowadzenia prac budowlanych inwestor może, w drodze umowy zlecenia, ustanowić inspektora, którego zadaniem będzie czuwanie nad zgodnością przeprowadzanych robót z przepisami prawa, projektem budowy oraz umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Dowiedz się, jak prawidłowo sformułować tego typu umowę.

Wzór protokołu z końcowego odbioru robót

Protokół odbioru robót budowlanych to jeden z istotniejszych dokumentów potwierdzających odbiór końcowy. Sprawdź, jak powinien wyglądać.

Wzór wniosku o podział nieruchomości

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że do gmin trafia coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Wyjaśniamy, jakie wymogi powinien spełniać wniosek, aby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł wydać decyzję o jej podziale.

Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania pracami budowlanymi

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwego organu nadzoru budowlanego, tj. powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia tego musi załączyć m.in. oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi). Poniżej przedstawiamy przykładowo wypełniony wzór takiego oświadczenia.

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Szczegółowe zasady, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Dane takie udostępniane są wyłącznie podmiotom określonym w tym akcie na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej. Przedstawiamy wypełniony przykładowo wzór takiego wniosku wraz z praktycznym komentarzem.

Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu przeprowadzenia ekspertyzy

Właściciel, któremu nadzór budowlany nakazał w postanowieniu wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, ma prawo złożyć wniosek o wstrzymanie tego postanowienia. W uzasadnieniu koniecznie powinien uprawdopodobnić, że zachodzi niebezpieczeństwo (potencjalne niebezpieczeństwo) wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków poprzez przedstawienie konkretnych, realnych zdarzeń. Sprawdź, jak skonstruować wniosek o wstrzymanie nakazu przeprowadzenia ekspertyzy technicznej budynku.

Wzór protokołu przekazania terenu budowy

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest przekazanie terenu wykonawcy robót, a konkretnie – reprezentującemu go kierownikowi budowy. W tym celu należy sporządzić protokół przekazania terenu budowy. Od momentu przejęcia terenu z pomocą protokołu po jego oddanie to na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ewentualne szkody. Dowiedz się, jak powinien wyglądać taki protokół.