Kto, kiedy i na jakich zasadach ma obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych wymaga uprzedniego zgłoszenia do właściwego organu. Obowiązek ten ciąży na wykonawcy prac i powinien zostać dopełniony przed ich rozpoczęciem. Wyjaśniamy, kto, kiedy i na jakich zasadach ma obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Jakie są zasady opłacania VAT-u przy sprzedaży miejsc postojowych przez dewelopera

Jaką stawkę VAT należy stosować przy sprzedaży miejsc postojowych? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by móc przyjąć preferencyjną stawkę 8%?

Jak uniknąć błędów przy podejmowaniu uchwały reklamowej

Uchwała regulująca zasady sytuowania reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury (zwana również uchwałą reklamową) to stosunkowo nowe rozwiązanie w zakresie lokalnego krajobrazu. Ponieważ tego typu kwestii nie można już regulować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gmina powinna podjąć odrębną uchwałę, aby wpływać na sytuowanie powyższych obiektów. W praktyce jednak uchwał reklamowych powstało niewiele, a te uchwalone są często uznawane przez wojewodów za nieważne w całości lub w części. Niemniej jednak, w oparciu o przepisy oraz dotychczasowe niepowodzenia gmin w tym zakresie, możemy wskazać, jakich podstawowych błędów unikać przy podejmowaniu tego typu uchwał.

Jak rozmawiać z urzędnikiem, by szybko i sprawnie załatwić sprawę

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest pisemne. Często jednak inwestorzy nawiązują osobisty kontakt z osobami prowadzącymi ich sprawy w urzędzie w celu szybszego i sprawniejszego przeprowadzenia postępowania. Warto wiedzieć jakie zasady obowiązują urzędników podczas wykonywania pracy. W tym celu dobrze poznać zasady wprowadzone Kodeksem Dobrej Administracji.

Dowiedz się, jak zabezpieczać i usuwać azbest

Odkąd odkryliśmy rakotwórcze działanie azbestu ten popularny niegdyś materiał budowlany musi być usuwany i to w dość restrykcyjnym reżimie prawnym. Zobaczmy jak prawidłowo usuwać azbest z naszego otoczenia.

Reklamy na terenie budowy – co może inwestor, a co gmina

Teren budowy może sam w sobie stanowić atrakcyjne źródło dodatkowego dochodu. Poza zamieszczaniem reklamy związanej z własną inwestycją inwestor mógłby czerpać korzyści finansowe, oferując potencjalnym reklamodawcom możliwość usytuowania reklam na swoim terenie. Niemniej jednak należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące lokalizacji reklam oraz kary wymierzane za działania niezgodne z przepisami. Dowiedz się, jakie prawa związane z decydowaniem o zamieszczaniu reklam ma inwestor, a jakie gmina.

O czym musisz pamiętać, zatrudniając podwykonawcę

Nie wszystkie prace w toku procesu budowlanego są wykonywane przez wykonawcę. Korzystanie z podwykonawców pozwala zwiększyć zysk z kontraktu, ale może także narazić na odpowiedzialność wobec inwestora za niską jakość robót lub naruszenie terminów. Sprawdźmy, o czym pamiętać, zatrudniając podwykonawcę.

Kto może sprawować nadzór autorski

„Jestem autorem projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków, która jest w tej chwili realizowana. Nadzór autorski powierzono innej osobie. Wystąpiły zmiany istotne, niekonsultowane z autorem projektu (czyli ze mną). Moim zdaniem należało opracować aneksy do projektu podstawowego - takich nie ma. Nawet wpisy do dziennika budowy nie wskazują o powstałych zmianach. Mam pytanie: czy ta osoba może sprawować nadzór autorski, tym bardziej że wystąpiła w przetargu na opracowanie ww. Projektu?"

Błędy w projekcie budowlanym i jak ich uniknąć

Każdy inwestor wie, że projekt budowlany jest podstawowym i niezbędnym dowodem podlegającym ocenie w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Nie każdy jednak wie, że projektant, mimo posiadanych uprawnień, może nie mieć wystarczającej wiedzy, umiejętności lub doświadczenia. W efekcie wykonuje on projekt budowlany z błędami, których konsekwencje ponosi inwestor. Z artykułu dowiesz się, które części projektu podlegają sprawdzeniu w urzędzie i jakie błędy pojawiają się w nich najczęściej.

Adaptacja poddasza nieużytkowego na użytkowe

Czy, w jakich przypadkach i kiedy wymagany jest projekt i pozwolenie/zgłoszenie na budowę w przypadku adaptacji poddasza nieużytkowego na użytkowe, w domu jednorodzinnym, przeznaczonego na cele mieszkaniowe?.