Kierownik budowy czy inspektor? Kogo zatrudnić na budowie

Przy wszystkich robotach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, konieczne jest zatrudnienie tzw. uczestników procesu budowlanego. Każdy z nich ma na placu budowy obowiązki i prawa określone w przepisach prawa budowlanego. Zatrudnienie tych osób i powierzenie im obowiązków jest obowiązkiem inwestora. Dowiedz się, kiedy i kogo powinieneś zatrudnić przy realizacji swojej inwestycji.

Kiedy i jak zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego

Inwestor, który nie posiada odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji lub doświadczenia powinien zapewnić nadzór inwestorski na swojej budowie, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu budowlanego. Możliwe jest również, że w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, odpowiedni organ wydając decyzję o pozwoleniu na budowę zobowiąże w niej inwestora do ustanowienia takiego nadzoru inwestorskiego. Dowiedz się, kiedy konieczne jest zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego i jak zawrzeć korzystną umowę w tym zakresie.

Jakie są zasady odpowiedzialności zawodowej i karnej inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, w związku z czym ponosi on odpowiedzialność zawodową za rzetelne wypełnianie swoich obowiązków. Jeżeli zaś dojdzie do naruszenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego przepisów Prawa budowlanego, które stanowić będzie występek bądź wykroczenie, inspektor ponosić będzie odpowiedzialność karną. Wyjaśniamy, jakie są zasady odpowiedzialności zawodowej i karnej inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakie są zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego za realizację swoich obowiązków ponosi wobec inwestora odpowiedzialność za wady obiektu oraz jego terminową realizację. Wyłącznie nieprawidłowa realizacja obowiązków przez inspektora może stanowić podstawę jego odpowiedzialności wobec inwestora. Jest to tzw. cywilnoprawna odpowiedzialność ogólna za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z inwestorem. Dowiedz się, jakie są zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakie prawa i obowiązki ciążą na inspektorze nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie. Jego podstawowym celem jest działanie na rzecz inwestora, a wymienione przez ustawę obowiązki mają zapewnić realizację tego celu. Część z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, poza zabezpieczeniem interesów inwestora, chroni również interes publiczny. Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki ciążą na inspektorze nadzoru inwestorskiego.

Wymogi budowlane względem elektrowni wodnych i wiatrowych

Realizacja inwestycji w postaci źródła odnawialnej energii jest niemal zawsze przedsięwzięciem budowlanym. Warto wiedzieć, jakie wymogi formalne trzeba spełnić by móc wybudować elektrownię wodną lub wiatrową.

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami krok po kroku

Na rynku nieruchomości częstą praktyką jest podpisywanie umów przedwstępnych kupna lub sprzedaży mieszkania. Poprzedza ona podpisanie umowy przyrzeczonej (ostatecznej). Warto wiedzieć, czemu służy taka umowa, jakie prawa przysługują umowy, a także jak ją skonstruować.

Sprawdź, jakie środki ochrony bhp przysługują geodecie

W przypadku, gdy w środowisku pracy geodety występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć geodecie środki ochrony indywidualnej, chroniące go przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez niego pracą. Wyjaśniamy, jakie środki ochrony przysługują geodecie i jak może egzekwować od pracodawcy ich zapewnienie.

Na czym polega koordynacja w realizacji inwestycji budowlanej i czyim jest obowiązkiem

Powiązania między funkcjami i zadaniami uczestników procesu budowlanego są bardzo skomplikowane. Dlatego w całym tym procesie kluczową rolę odgrywa koordynacja projektowania, dostaw materiałów i urządzeń, a następnie wykonawstwa. Dzięki prawidłowo prowadzonej koordynacji możliwe jest dotrzymanie terminów poszczególnych etapów budowy.

Jakie są skutki doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym

Dzień doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym jest momentem bardzo istotnym, od którego liczy się bieg terminów na dokonanie różnego rodzaju czynności. Może to być przykładowo czas na uzupełnienie braków formalnych, dostarczenie brakujących dokumentów lub wniesienie odwołania. Regulacje w tym zakresie obowiązują także w postępowaniach z zakresu geodezji i kartografii. Z artykułu dowiesz się, które z nich odnoszą się do uczestników procesu budowlanego.