Poznaj granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

Podejmując decyzję o przeznaczeniu danych terenów na konkretny cel rada gminy lub miasta nie może kierować się jedynie swoją wolą. W każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba bowiem uwzględnić postanowienia przepisów odrębnych, które wprowadzają ograniczenia na obszarze objętym planem. Z artykułu dowiesz się które ustawy i rozporządzenia mają szczególne znaczenie przy sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także w jaki sposób najczęściej zostają one naruszone.

Jak uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, podział czy scalenie działki potrzebny jest nam wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten stanowi też źródło informacji na temat możliwości wykorzystania nieruchomości. Wyjaśniamy, jak krok po kroku ubiegać się o jego wydanie.

Co powinieneś wiedzieć o terenie biologicznie czynnym, by uniknąć posadowienia budynku w niewłaściwym miejscu

Zagadnienia związane z terenem biologicznie czynnym odgrywają bardzo istotną rolę w procesie budowlanym. Decydują bowiem o tym, czy na danym gruncie możliwe jest posadowienie planowanego budynku. Wynika to z faktu, że w zapisach planów miejscowych lub w treści decyzji o warunkach zabudowy zawsze procentowo określona jest wielkość terenu biologicznie czynnego w stosunku do terenu, który może być zabudowany. Przeczytaj, jakie kwestie związane z terenem biologicznie czynnym powinieneś uwzględnić w procesie budowlanym, by uniknąć posadowienia budynku w niewłaściwym miejscu.

Z jakimi ograniczeniami w budowie możemy mieć do czynienia w związku z ochroną środowiska

Już na etapie projektowania zamierzenia budowlanego należy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z ochrony środowiska. Wymogi te mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla architektów i projektantów przygotowujących projekt, jak i inwestorów ubiegających się o udzielenie pozwolenia na budowę, czy organów samorządowych wydających takie pozwolenie. Wyjaśniamy, jakie ograniczenia w budowie przewiduje prawo ochrony środowiska i jak powinien wyglądać uwzględniający te wymogi projekt budowlany, by wydane zostało pozwolenie na budowę.

Kierownik budowy czy inspektor? Kogo zatrudnić na budowie

Przy wszystkich robotach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, konieczne jest zatrudnienie tzw. uczestników procesu budowlanego, w tym m.in. kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W praktyce często zdarza się, że niektóre obowiązki tych dwóch specjalistów pokrywają się ze sobą, w związku z czym inwestor może mieć problemy z egzekwowaniem ich realizacji przez właściwą osobę. Warto zatem wiedzieć, jak rozgraniczyć zobowiązania kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach i od kogo domagać się ich realizacji.

Jakie obowiązki inwestorów i gmin wynikają ze standardów lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

Wprowadzona niedawno ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (nazywana specustawą mieszkaniową lub potocznie lex deweloper) wymaga, aby inwestycje realizowane na jej podstawie były zgodne z tzw. standardami lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Warto wiedzieć, że mogą one wynikać wprost z ustawy albo z uchwały rady gminy lub miasta.

Czym są i jak interpretować wskaźniki zagospodarowania przestrzennego

Plan miejscowy wprowadzając ograniczenia dla konkretnych nieruchomości nie może zawierać postanowień, które nie znajdują podstawy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organy gminy uchwalające miejscowy plan nie są jednak nieomylne, dlatego inwestorzy mają prawo sprawdzać, czy wprowadzone ograniczenia planistyczne są prawnie uzasadnione. W praktyce najwięcej takich błędów pojawia się przy określaniu przez gminę tzw. wskaźników zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, czym są takie wskaźniki i w jaki sposób powinny zostać określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, by można było uznać plan za zgodny z prawem i spokojnie realizować na jego podstawie planowaną inwestycje.

Czy i w jakim zakresie kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za stan bhp budowli

Czy i na ile kierownik budowy odpowiada za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) realizowanego przedsięwzięcia? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy kierownik budowy może w jakimś trybie zrezygnować z posady (pełnionej funkcji)? Czy po złożeniu w nadzorze budowlanym wszystkich dokumentów i przekazaniu budynku do użytkowania rola kierownika automatycznie wygasa (nie ma już on wstępu do obiektów), a co za tym idzie, wygasa też jego odpowiedzialność za sprawy bhp?

Kierownik budowy czy inspektor? Kogo zatrudnić na budowie

Przy wszystkich robotach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, konieczne jest zatrudnienie tzw. uczestników procesu budowlanego. Każdy z nich ma na placu budowy obowiązki i prawa określone w przepisach prawa budowlanego. Zatrudnienie tych osób i powierzenie im obowiązków jest obowiązkiem inwestora. Dowiedz się, kiedy i kogo powinieneś zatrudnić przy realizacji swojej inwestycji.

Kiedy i jak zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego

Inwestor, który nie posiada odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji lub doświadczenia powinien zapewnić nadzór inwestorski na swojej budowie, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu budowlanego. Możliwe jest również, że w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, odpowiedni organ wydając decyzję o pozwoleniu na budowę zobowiąże w niej inwestora do ustanowienia takiego nadzoru inwestorskiego. Dowiedz się, kiedy konieczne jest zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego i jak zawrzeć korzystną umowę w tym zakresie.