Ekspertyza w postępowaniu naprawczym jest obowiązkowa

Na mocy art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego upoważnione są do nałożenia na inwestora w drodze decyzji obowiązku przedłożenia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

Czy decyzja środowiskowa wiąże organ w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę?

W dotychczasowej praktyce wiele wątpliwości wywoływała możliwość kwestionowania w toku postępowania w sprawie wydania pozwolenie na budowę innych decyzji administracyjnych, choćby istotnie przedmiotowo powiązanych z tym pozwoleniem. Podstawowe pytanie dotyczyło tego, czy w postępowaniu takim można podnosić zarzuty dotyczące wadliwości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nad tym problemem pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

O odpowiedzialności inwestora decyduje znajomość umowy z podwykonawcą

Aby inwestor mógł odpowiadać za wynagrodzenie, musi znać treść, nawet niespisanej umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lutego 2016 r.

Czy urząd może zdefiniować budynek jednorodzinny jako wielorodzinny

Organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawiając zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie może kierować się innymi kryteriami, niż te, które zostały określone w art. 3 pkt 2a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 września 2016 r., sygn. akt II OSK 3103/14

Wspólnota może wejść na nieruchomość sąsiada, gdy musi wykonać decyzję organu budowlanego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 158/15

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

Obowiązek właściciela powiadomienia zarządu o wynajęciu lokalu Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I C 1678/12

Ta sama argumentacja znajduje zastosowanie do prób nałożenia na właścicieli obowiązku powiadamiania Zarządu o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu ze wskazaniem danych najemcy czy dzierżawcy i o wszelkich zmianach umów najmu i dzierżawy, zmianach liczby osób uprawnionych do korzystania z lokalu. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie jest uprawniony do zbierania, utrwalania, przechowywania czy opracowywania danych osobowych osób, które wchodzą w stosunki obligacyjne z właścicielem lokalu, gromadzenie takich danych może prowadzić do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych a obowiązki tego rodzaju nie mogą być nakładane w drodze uchwały.

Doprowadzenie systemu kanalizacji do adaptowanego poddaszaWyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt XII C 1982/14

Do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. Zgoda ta powinna odnosić się do ściśle określonej czynności.

Budowa placu zabaw Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2015 r. I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 529/15

Zdaniem Sądu wykonanie inwestycji było uzasadnione potrzebami Wspólnoty zważywszy, że większość wśród właścicieli stanowiły rodziny z małymi dziećmi lub planujące dzieci w przyszłości, w pobliżu budynku Wspólnoty nie znajduje się bezspornie żaden plac zabaw, na którym mogłyby się bawić dzieci, zaś charakter wielorodzinny budynku, w którym wszak znajduje się 36 lokali mieszkalnych, oraz istnienie terenów zielonych, stanowiących wszak faktycznie już obecnie miejsce zabaw dzieci, uzasadniał w tym stanie urządzenie placu zabaw.

Podjęcie uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów

   Nie ulega wątpliwości, że brak możliwości należytego zapoznania się z zakresem oraz przede wszystkim ze sposobem wykonania prac remontowych spowodował, że członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nie mogli w sposób rzetelny dokonać oceny sytuacji przed podjęciem uchwały w sprawie. Stosownie do art. 22 ust. 2 u.w.l. do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności.