O odpowiedzialności inwestora decyduje znajomość umowy z podwykonawcą

Aby inwestor mógł odpowiadać za wynagrodzenie, musi znać treść, nawet niespisanej umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lutego 2016 r.Uchwała SN z 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 108/15; Legalis.

Budynek czy budowla? Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15)

młotek sędziowski

Chcesz wynająć dom dla robotników? Dopełnij formalności budowlanych

Wynajmowanie pokojów w domu oznacza, że nie ma on już charakteru budynku jednorodzinnego i trzeba dopełnić formalności budowlanych. Tak wynika z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2017 r.; sygnatura akt: II OSK 3001/17.

Budynek nie może stać się budowlą – ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15.

O wartości nieruchomości decyduje data wejścia planu w życie

Nabycie ziemi po publikacji w dzienniku urzędowym, ale przed wejściem w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego daje właścicielowi prawo do odszkodowania w razie obniżenia jej wartości – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 17 marca 2016 r., sygn. akt V CSK 414/15.

Czy przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe biegną także poza granicą działki

Ustawowe definicje przyłączy kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych od lat budziły wątpliwości interpretacyjne. Problematyczne było w szczególności to, czy przyłącza takie biegną wyłączenie w granicach nieruchomości, czy również poza nią. Sprawę rozstrzygnął ostatecznie Sąd Najwyższy. Wyjaśniamy, co przewiduje uchwała Sądu i co w praktyce oznacza to dla inwestorów.

Kiedy połączenie budynków stanowi ulepszenie środka trwałego

Techniczne połączenie budynków nie musi oznaczać, że doszło do powstania nowego środka trwałego. Inwestycja, w wyniku której oddzielne budynki zostaną połączone, może zostać uznana za ulepszenie uznał Naczelny Sąd Administracyjny.Wyrok NSA z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1544/15

Nowy budynek musi być dostosowany do dotychczasowej zabudowy

Urbanistyczna całość to nie tylko budynki leżące w ciągu drogi, do której dostęp ma działka, ale także w warunkach zabudowy miejskiej zespół budynków położonych w analizowanym obszarze. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 stycznia 2016 r., sygn. akt II OSK 1278/14

Czy sąd może wstrzymać budowę z błahych przyczyn

Prowadzenie prac przez inwestora, mimo trwającego postępowania sądowego, odbywa się na jego ryzyko, ponieważ ewentualne przywrócenie stanu poprzedniego będzie obciążać właśnie jego.Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2016 r., sygn. akt II OZ 643/16

Czy poddasze też jest opodatkowane podatkiem od nieruchomości

Kondygnację należy rozumieć zgodnie z wykładnią językową. Nie jest istotna ani średnia wysokość pomieszczenia, ani to, czy nadaje się ono do przebywania ludzi – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 3957/14.