Odstępstwa od projektu budowlanego. Za jakie nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego może wymierzyć karę

Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wymierzenia kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli budowy. Nieprawidłowości te mogą stanowić zarówno istotne, jak i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, jeżeli takie nieistotne odstępstwa nie zostały udokumentowane w projekcie budowlanym w sposób określony w przepisach Prawa budowlanego. Takie stanowisko zajął w ostatnim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Dowiedz się, czego dotyczyła sprawa i jakie będą konsekwencje tego orzeczenia dla branży budowlanej.

Czy rozbiórka podlega ochronie prawnej

Sąd Najwyższy opowiedział się za szerokim rozumieniem robót budowlanych, a w konsekwencji gwarancją dla podwykonawców. Uznał, że przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane mają zastosowanie także do robót polegających na rozbiórce obiektu budowlanego. Dowiedz się, na jakiej podstawie zapadło orzeczenie i jakie będą jego skutki dla branży budowlanej.

Czy budowa bilbordu reklamowego wymaga pozwolenia? Dowiedz się, co postanowił NSA

Rozpatrując sprawę budowy wolno stojącego nośnika reklamowego, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż duży nośnik reklamowy nie może zostać uznany za obiekt małej architektury, który nie wymaga pozwolenia na budowę. O tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, czy też nie, nie decydują sposób i metoda związania z gruntem, technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.

Zwolnienie przez bank środków pieniężnych a obowiązek podatkowy dewelopera

Zwolnienie przez bank środków pieniężnych z otwartego rachunku powierniczego dewelopera na spłatę jego kredytu pod inwestycję powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie dewelopera. Deweloper musi wiec rozliczyć się z fiskusem. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt: I FSK 968/16; Legalis). Dowiedz się, na jakiej podstawie zapadło takie orzeczenie i jakie będą jego konsekwencje.

Czy wykonawca musi znać wysokość kar umownych

Zawierając umowę o roboty budowlane, w której zastrzeżono kary umowne, wykonawca musi znać ich maksymalną wysokość. Dowodząc nieważności umowy konieczne jest wykazanie, że kontrahent mając świadomość wysokości sumy kar umownych nie przystąpiłby do umowy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 9 listopada 2018 r. (sygn.. akt: V CSK 640/17); Legalis.

Czy można uzyskać warunki zabudowy dla części działki ewidencyjnej

W przypadku gdy działka ewidencyjna nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część tej działki. Warunkiem jest jednak, aby teren taki można było jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 maja 2018 r., sygn. akt II OSK 1634/16; Legalis.

Czy wynagrodzenie podwykonawcy robót rozbiórkowych podlega ochronie

Orzekając w sprawie dotyczącej wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót rozbiórkowych, Sąd Najwyższy opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia robót budowlanych. Dowiedz się, co to oznacza dla inwestorów i podwykonawców.

Czy inwestor może czekać z zapłatą VAT do zbycia mieszkań

Deweloper, któremu bank uwalnia pieniądze z otwartego rachunku powierniczego na spłatę jego kredytu pod inwestycję, musi rozliczyć się z fiskusem. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 968/16).

Kto może wstrzymać zasiedzenie - najnowsza uchwała SN

Pozew złożony przeciwko posiadaczowi gruntu przez osobę, która nie jest jego właścicielem, nie przerywa biegu zasiedzenia – stwierdził siedmioosobowy skład SN w uchwale z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 100/17). Dowiedz się, na jakiej podstawie podjęta została ta uchwała i jakie było jej uzasadnienie.

Czy powództwo użytkownika wieczystego przerywa bieg zasiedzenia

Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 100/17, Legalis).