Fotolia_11704751_Subscription_Monthly_XL

Budujmy ekologicznie, ale wydajnie - organizacje branżowe apelują o wstrzymanie kosztownych zmian w Warunkach Technicznych

Dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej dołączyło do apelu o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności w sposobie, w jaki od 2021 będą osiągać nowe, niższe limity łącznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej przez budynki bez dalszego zaostrzania szczegółowych parametrów izolacyjności cieplnej poszczególnych materiałów budowlanych. Nowe parametry, które mają obowiązywać od stycznia 2021, będą jednymi z najbardziej rygorystycznych w całej Europie.

Przepisy

Poznaj granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

Podejmując decyzję o przeznaczeniu danych terenów na konkretny cel rada gminy lub miasta nie może kierować się jedynie swoją wolą. W każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba bowiem uwzględnić postanowienia przepisów odrębnych, które wprowadzają ograniczenia na obszarze objętym planem. Z artykułu dowiesz się które ustawy i rozporządzenia mają szczególne znaczenie przy sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także w jaki sposób najczęściej zostają one naruszone.

Jak uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, podział czy scalenie działki potrzebny jest nam wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten stanowi też źródło informacji na temat możliwości wykorzystania nieruchomości. Wyjaśniamy, jak krok po kroku ubiegać się o jego wydanie.

Co powinieneś wiedzieć o terenie biologicznie czynnym, by uniknąć posadowienia budynku w niewłaściwym miejscu

Zagadnienia związane z terenem biologicznie czynnym odgrywają bardzo istotną rolę w procesie budowlanym. Decydują bowiem o tym, czy na danym gruncie możliwe jest posadowienie planowanego budynku. Wynika to z faktu, że w zapisach planów miejscowych lub w treści decyzji o warunkach zabudowy zawsze procentowo określona jest wielkość terenu biologicznie czynnego w stosunku do terenu, który może być zabudowany. Przeczytaj, jakie kwestie związane z terenem biologicznie czynnym powinieneś uwzględnić w procesie budowlanym, by uniknąć posadowienia budynku w niewłaściwym miejscu.

Aktualności

Niewłaściwa stawka VAT przy sprzedaży nieruchomości gminnych

SN: zmiana tzw. starej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest dopuszczalna

Sąd Najwyższy w uchwale z 27 listopada br.   1 dopuścił możliwość zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalonej na podstawie przepisów prawa obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej - u.g.n.), w związku ze zmianą celu wykorzystania nieruchomości w rozumieniu w art. 72 ust. 3 pkt 4 u.g.n. w sytuacji uprzedniej zmiany wysokości opłaty rocznej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości.

Fotolia_34710077_Subscription_Monthly_L

Czy postępowanie w sprawie wpisania nieruchomości do rejestru zabytków wyklucza udzielenie pozwolenia na budowę?

Trwające postępowanie w sprawie wpisania nieruchomości do rejestru zabytków jest często postrzegane przez organy administracji budowlanej jako przesłanka uniemożliwiająca prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Czy w światle obowiązujących przepisów rzeczywiście jest to przeszkoda?

SGI_Nova Bluszczańska_Warszawa

Ile mieszkań sprzedadzą w tym roku deweloperzy

Jaki poziom sprzedaży mieszkań odnotują w tym roku deweloperzy? Czy wstępne podsumowania wskazują na niższe wyniki niż ubiegłoroczne? Jak duża będzie korekta? Czy oferta firm jest dziś mniejsza niż przed rokiem? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Wzory

Dowiedz się, jak sporządzić sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

Przepisy prawa budowlanego przewidują, że organ nadzoru budowlanego ma prawo zgłosić sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania nowowybudowanego obiektu budowlanego. Sprzeciw taki przybiera formę decyzji, którą organ ma obowiązek wydać w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Wzór umowy o nadzór inwestorski z praktycznym komentarzem

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania szczególnego rodzaju usługi w postaci czynności kontrolnych i nadzoru w ramach procesu budowlanego. Dowiedz się, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o nadzór inwestorski.

Postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez zgody urzędu, powiatowy (bądź wojewódzki – w zależności od rodzaju obiektu) inspektor nadzoru budowlanego wydaje postanowienie wstrzymujące użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części. Postanowienie takie powinno tez zawierać nakaz dostarczenia odpowiednich dokumentów oraz termin, w którym należy je złożyć. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić Postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego.

Orzecznictwo

Odstępstwa od projektu budowlanego. Za jakie nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego może wymierzyć karę

Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wymierzenia kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli budowy. Nieprawidłowości te mogą stanowić zarówno istotne, jak i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, jeżeli takie nieistotne odstępstwa nie zostały udokumentowane w projekcie budowlanym w sposób określony w przepisach Prawa budowlanego. Takie stanowisko zajął w ostatnim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Dowiedz się, czego dotyczyła sprawa i jakie będą konsekwencje tego orzeczenia dla branży budowlanej.

Czy rozbiórka podlega ochronie prawnej

Sąd Najwyższy opowiedział się za szerokim rozumieniem robót budowlanych, a w konsekwencji gwarancją dla podwykonawców. Uznał, że przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane mają zastosowanie także do robót polegających na rozbiórce obiektu budowlanego. Dowiedz się, na jakiej podstawie zapadło orzeczenie i jakie będą jego skutki dla branży budowlanej.

Czy budowa bilbordu reklamowego wymaga pozwolenia? Dowiedz się, co postanowił NSA

Rozpatrując sprawę budowy wolno stojącego nośnika reklamowego, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż duży nośnik reklamowy nie może zostać uznany za obiekt małej architektury, który nie wymaga pozwolenia na budowę. O tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, czy też nie, nie decydują sposób i metoda związania z gruntem, technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.

E-booki

1

Budujemy ekologicznie – przepisy, technologie, metody i sposoby dofinansowanie ekobudowy

W Polsce przy projektowaniu i wykonywaniu budynków wciąż niewiele osób zwraca uwagę na problemy związane z ich wpływem na środowisko, a także coraz wyższymi kosztami eksploatacji. Dlatego ten e-book zdecydowaliśmy się poświęcić zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych w budownictwie.  Pozwalają one ograniczyć negatywne oddziaływanie budynków na środowisko, a jednocześnie poprawiają komfort jego użytkowania i znacząco zmniejszają koszty eksploatacji.

2

Bhp na budowie – sprawdź, jak krok po kroku uniknąć kary w przypadku kontroli

Branża budowlana jest jedną z najbardziej obciążonych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdego roku dochodzi do tysięcy wypadków na budowach, z których wiele kończy się śmiercią pracowników. Mniej lub bardziej niebezpieczne naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy są codziennością na budowach. Zabezpieczenie inwestycji budowlanej od strony bhp jest więc bardzo istotne. Zasady bhp wciąż są w Polsce bardzo często lekceważone, a stan wiedzy osób odpowiedzialnych o przepisach i zasadach bhp jest znikomy. Konsekwencje tej niewiedzy mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego przekazujemy do Waszych rąk e-book w całości poświęcony tej tematyce.

2

Wzory uchwał wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w sprawach lokalowych z praktycznymi komentarzami

Każda decyzja wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej dotycząca lokali powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.

Koronawirus a budownictwo

Udokumentowana praca na kontraktach GDDKiA zawsze z wynagrodzeniem

Obecnie w trakcie realizacji jest 100 dużych kontraktów, a płatności na nich realizowane są zgodnie z zapisami kontraktowymi. GDDKiA ma jasno określone zasady współpracy oraz narzędzia wspierające i jednakowe konsekwencje wobec braku realizowania zapisów kontraktowych. Również w kwestii braku regulowania płatności na rzecz podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (PUD). Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z należnej zapłaty na rzecz PUD, interweniujemy i pomagamy.

Epidemia wstrzymuje administrację i sądy

Epidemia koronawirusa (COVID-19) i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów i sądów spowodowały, że w nowelizacji ustawy COVID-19 znalazły się przepisy powodujące wstrzymanie prawie wszystkich terminów administracyjnych i sądowych. Zmiany te wpłyną zarówno na proces wydawania decyzji administracyjnych, takich jak decyzje o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę, ale również na terminy rozpatrzenia pozwów w sprawach cywilnych czy nawet terminy zapłaty mandatów.

Rynek pracy w dobie epidemii. Chorobowe i kwarantanny

Epidemia koronawirusa (COVID) niestety się rozszerza. Liczba osób zarażonych rośnie z dnia na dzień. W ślad za zmieniającą się sytuacją na froncie zdrowotnym zmieniają się również warunki prawne, w których funkcjonują firmy z branży budowlanej. Rząd przedstawia coraz to nowe propozycje pomocy dla gospodarki. W tym chaosie jedynym z nielicznych w miarę trwałych elementów stanu prawnego są przepisy dotyczące zasad kierowania pracowników za zwolnienia lekarski oraz kwarantannę. Decyzja taka ma nie tylko skutki zdrowotne, ale także finansowe i to zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dlatego przepisy w tym zakresie powinni znać wszyscy – i pracownicy i pracodawcy, bo nigdy nie wiadomo czy i kiedy wirus uderzy w kogoś z nas.