WYDANIE ONLINE

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, która weszła w życie 31 lipca 2020 r. zmieniła zasady korzystania z map geodezyjnych (map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej) w procesie budowlanym. Zgodnie z nowymi przepisami tego rodzaju mapy, aby mogły zostać użyte w postępowaniu administracyjnym, muszą najpierw przejść weryfikację w starostwie. Weryfikacja jednak musi  trochę potrwać, co może skutkować przedłużeniem realizacji umowy. W takim przypadku niecierpliwi inwestorzy mogą próbować wymierzać wykonawcom kary umowne – zwykle bezzasadnie.

czytaj więcej »

Opracowanie „uchwały krajobrazowej” nadal stanowi dla samorządów lokalnych swego rodzaju pionierskie wyzwanie. Od momentu wejścia w życie ustawy krajobrazowej opracowano 37 uchwał, co daje możliwość dokonania wstępnego przeglądu konkretnych przypadków. Prezentujemy zebrane doświadczenia oraz wskazówki dla samorządów w wybranych aspektach kształtowania krajobrazu.

czytaj więcej »

Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz akceptacja zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wymaga zgodności projektu zamierzenia budowlanego z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  lub (gdy plan miejscowych na danym terenie nie obowiązuje) z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Czym różnią się ustalenia tych dokumentów w kwestii obligatoryjnych parametrów jakie musi spełnić projektowana zabudowa? Kto powinien umieć prawidłowo odczytać i zastosować te parametry?

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – obowiązujące od 26 października 2020 r. wprowadziło wiele zmian w zakresie organizowania prac przy urządzeniach energetycznych. Określa m.in. nowe zasady prowadzenia prac: w przestrzeniach zamkniętych, w pobliżu urządzeń pod napięciem, szczególnym zagrożeniu dla zdrowia lub życia. Sprawdź, jak obecnie należy organizować prace.

czytaj więcej »

Wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Przepisy te zaczynają obowiązywanie w trzech etapach: od 11 września i 28 listopada 2020 r. oraz od 28 sierpnia 2021 r. Zmiany dotyczą m.in. odpowiedniej kwalifikacji ładowarek teleskopowych, a także wprowadzenia nowego wzoru książki operatora. Sprawdź, od kiedy zaczną obowiązywać poszczególne modyfikacje przepisów o eksploatacji maszyn technicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy mają zadanie wykonywania rozbudowy podstacji trakcyjnej, pracując pod czynną linią 110kV, której nie można wyłączyć na czas prowadzonych prac. Praktycznie plac budowy leży dokładnie pomiędzy czynnymi liniami wysokiego napięcia 110 kV i biegną one w obrysie placu budowy. Do wykonywania tych prac niezbędne jest wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego. Nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznej odległości pracy. Linia wisi na wysokości 9 m, a prace muszą być wykonane w maksymalnej odległości ok 4 m od skrajnego przewodu linii. Co w takiej sytuacji należy zrobić, aby można było wykonać prace? Czy sporządzenie IBWR do opisanego przypadku, mimo wszystko nie będzie złamaniem przepisów?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie o schemat księgowania operatu szacunkowego gruntu (w celu sfinansowania zakupu kredytem bankowym) przeznaczonego w przyszłości na cele deweloperskie bez zabudowy? Czy powinnam od razu zaksięgować wydatek w koszty? Czy powiększy on wartość zakupionego gruntu? Pytanie dotyczy spółki komandytowej, usługi deweloperskie nie są jeszcze wpisane jako działalność spółki.

czytaj więcej »

Słup reklamowy o dużych rozmiarach nie może być szyldem – musi być budowlą reklamową, na którą należy uzyskać zezwolenie, a jeżeli postawiono go w strefie, w której obowiązuje zakaz takich reklam, właściciel musi liczyć się z możliwością rozbiórki – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 sierpnia 2020 r. sygn. II OSK 1630/18.

czytaj więcej »

wiper-pixel