WYDANIE ONLINE

Obowiązująca od 19 września br. nowelizacja Praw budowlanego jest największą reformą przepisów w zakresie budownictwa od kilku lat. Najważniejszą zmianą w niej wprowadzoną jest rozdzielenie projektu architektoniczno-budowlanego na: projekt budynku oraz projekt zagospodarowania terenu. Zrezygnowano też z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku małych automatów, jak: paczkomaty, bankomaty itd. Ułatwiona została legalizacja samowoli budowlanych., a nowe przepisy mają uprościć proces budowlany. Przedstawiamy główne zmiany jakie wprowadza ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej »

Nowe przepisy mają usprawnić proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Do rozpoczęcia inwestycji, wymagających zgłoszenia, można przystąpić już po 21 dniach od zgłoszenia do starosty lub prezydenta miasta zamiaru budowy.

czytaj więcej »

Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego zawierają wyszczególnienie, które obiekty można budować bez pozwolenia na budowę. Zebranie wszystkich tych przypadków w jednoznaczne katalogi ma zapewnić przejrzystość i łatwość dotarcia do poszukiwanych informacji. Wcześniej były one opisane w wielu rozproszonych przepisach, co było różnie interpretowane przez organy administracji. Sprawdź jakie inwestycje można prowadzić tylko na podstawie zgłoszenia lub też bez zgłoszenia.

czytaj więcej »

Celem przepisów techniczno-budowlanych jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego przy poszanowaniu interesów podmiotów trzecich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak odstąpienie od stosowania tych przepisów. Jakie mogą być „szczególnie uzasadnione” sytuacje na mocy nowych uregulowań?

czytaj więcej »

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła procedurę uproszczonej legalizacji tzw. starych samowoli budowlanych, czyli tych, od zakończenia budowy których upłynęło co najmniej 20 lat. Sprawdź wysokość opłaty za legalizację.

czytaj więcej »

Nowelizacja Prawa budowlanego zawiera wiele innych zmian w przepisach dotyczących m.in. wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę, ubiegania się o uprawnienia budowlane czy unieważnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie. Doprecyzowano też które przepisy obowiązują w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgłoszenie robót budowlanych należy złożyć przed ich rozpoczęciem. W zgłoszeniu trzeba określić  rodzaj,  zakres  i sposób  wykonywania  robót budowlanych  oraz  termin  ich  rozpoczęcia. Rozpoczęcie budowy bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni złożone zgłoszenie, będzie uznawane za samowolę budowlaną. Wtedy konieczna będzie legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

czytaj więcej »

wiper-pixel