WYDANIE ONLINE

Prawo budowlane dopuszcza odstępstwa od jej przepisów w sytuacji gdy inwestor nie może zrealizować swego prawa zabudowy nieruchomości, ze względu na obowiązujące regulacje. Nowelizacja ustawy, która zacznie obowiązywać 19 września 2020 r. wprowadza zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstw. Na czym będą one polegały i czym będą różnić się od obecnie obowiązujących przepisów?

czytaj więcej »

Uzgodnienia są formą wiążącego wpływu jednego organu na drugi. Możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania jest uzależniona od akceptacji jej treści przez organ uzgadniający. Ponieważ  uzgodnienie jest swego rodzaju ingerencją w kompetencje planistyczne organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), jest ona dopuszczalna tylko w ramach i na podstawie przepisu prawa, wyznaczającego granice tej ingerencji. W artykule przedstawiono charakter uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, procedurę uzgadniania oraz uprawnienia stron. Ponadto omówiono wybrane przykłady uzgodnień mogących stwarzać problemy w procesie administracyjnym.

czytaj więcej »

Obrót nieruchomościami stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Coraz więcej osób zajmuje się zakupem nieruchomości i podnoszeniem ich standardu w celu wynajmu lub dalszej odsprzedaży. Powstaje jednak problem jak prawidłowo dokonać rozliczeń takiego „flipa”, pod kątem podatkowo-rachunkowym? Sprawdź, jak prawidłowo dokonać rozliczeń księgowych obrotu nieruchomościami.

czytaj więcej »

Dobierając urządzenia pomiarowe należy mieć przede wszystkim na uwadze czy spełniają one wymagania przepisów prawa. Należy zwrócić uwagę czy na urządzeniach umieszczony został znak CE i dodatkowe oznakowani metrologicznego, tzn. litera M. Decydując się na  ciepłomierze lub wodomierze z odczytem radiowym należy ustalić z ich dostawcą kwestię zasięgu nadajnika. Należy też pamiętać o okresowej legalizacji tych urządzeń. Sprawdź wszystkie wymagania dla wodomierzy i ciepłomierzy instalowanych w budynkach.Wybierając urządzenia przede wszystkim trzeba upewnić się czy są one zgodne z wymaganiami prawnymi. W przypadku urządzeń pomiarowych tj. dla ciepłomierzy i wodomierzy jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie przyrządów pomiarowych. Dyrektywa ta została zaimplementowana do prawa polskiego w ustawie z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, a także w rozporządzeniu ministra rozwoju z 2 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych.

czytaj więcej »

Najem okazjonalny jest rozwiązaniem coraz częściej wybieranym przez osoby, które chciałyby wynająć posiadany lokal. Pomaga właścicielom mieszkań chronić swoje prawa, zwłaszcza gdy wynajmujący istotnie narusza warunki umowy, np. poprzez niepłacenie uzgodnionego czynszu. W przypadku umowy najmu okazjonalnego ochrona prawna, bardziej nakierowana jest na wynajmującego. Jednakże przepisy dotyczące najmu okazjonalnego dają najemcy istotne uprawnienia, które warto poznać.  Instytucja najmu okazjonalnego uelastycznia najem lokali. Strony mają do wyboru, czy zawrzeć umowę najmu lokalu na zasadach ogólnych, czy też zawrzeć umowę najmu okazjonalnego lokalu.

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy zlecić w przetargu wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę węzłów cieplnych. Dostawca ciepła uzależnia akceptację projektu od wskazania w nim konkretnych nazw produktów, które mają być użyte do przebudowy. Obawiam się, że dostawca ciepła nie zgodzi się także na użycie równoważnych produktów. Jak w tej sytuacji powinien postąpić zamawiający?

czytaj więcej »

wiper-pixel