WYDANIE ONLINE

Od 19 września 2020 r. wchodzi w życie duża nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany obejmują przede wszystkim usprawnienie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zmieniają się także zasady postępowania już po uzyskaniu zgody inwestycyjnej. Ustawa spowodowała m.in., że zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, nie dotyczy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce – jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru budowy takiego budynku. Nowelizacja określa też zamknięte katalogi inwestycji, w których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzenie projektu technicznego. Sprawdź pozostałe zmiany związane z rozpoczęciem procesu budowlanego.

czytaj więcej »

Regulacje dotyczące wadium przewidziane w „nowej” ustawie Prawo zamówień publicznych która wejdzie od początku 2021 r. - w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. W artykule prezentujemy: w jakich formach, w jakiej wysokości i kiedy będzie wnoszone wadium. Wyjaśniamy też przyszłe zasady zwrotu wadium.

czytaj więcej »

Nowelizacja Prawo budowlanego (która wejdzie w życie we wrześniu 2020 r.) określiła w nowym rozdziale 5a - procedurę postępowania w przypadku tzw. samowoli budowlanej, czyli rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez wymaganej decyzji pozwolenia na budowę lub wymaganego skutecznego zgłoszenia. Co tak naprawdę się zmieni i jaki wpływ będą miały wprowadzone zmiany na możliwość legalizacji samowoli budowlanej? Odpowiedź na to pytanie przedstawiam poniżej.  

czytaj więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest, a przynajmniej powinien być, podstawowym instrumentem ustalenia lokalizacji inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego. W przypadku większości inwestycji prawidłowe sformułowanie ustaleń takiego planu nie jest skomplikowane. Są jednak rodzaje inwestycji, dla których ze względu na brak jasnych przepisów jest to zadanie trudne i obarczone istotnym ryzykiem. Takimi inwestycjami są m.in. linie energetyczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Z powodu zakazu organizacji zebrań roczne zebranie dużej wspólnoty, które miało się odbyć w marcu, zostało odwołane. Właściciele otrzymali zawiadomienia wraz z rozliczeniem i sprawozdaniami za 2019 r. oraz projektem planu na 2020 r. Jak teraz dalej postąpić? Kiedy należny zwołać następne zebranie?

czytaj więcej »

Pytanie: We wspólnocie mieszkaniowej właściciele montują, bez podjęcia uchwały, na elewacji budynku klimatyzatory. Jakie przepisy regulują prawo do zamontowania klimatyzatorów na elewacji budynku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zachodzi obowiązek zapłacenia podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości  przez osobę, która nabyła nieruchomość gruntową niezabudowaną umową darowizny, należy do zerowej grupy podatkowej, a sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od chwili nabycia?

czytaj więcej »

Gmina zamierza przeprowadzić przetarg poniżej progów unijnych na wykonanie robót budowlanych. Sporządzono do tego zadania projekt, dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski, które opiewają na kwotę 600.000 zł netto. Czy jeżeli w danym roku zamawiający chce przeprowadzić roboty za 140.000 zł netto, a kolejne prace w następnych latach, to musi zastosować procedurę przetargową z uwagi na szacunkową wartość zamówienia 600.000 zł netto? Czy zakup materiałów wchodzących w zakres zadania można zrealizować poza ustawą Prawo zamówień publicznych, jeżeli ich wartość jest poniżej 30.000 zł?

czytaj więcej »

W trakcie remontu instalacji CO i CWU w budynku szkoły doszło do konieczności zmiany technologii w jakiej wykonane będą rury. Czy zmiana w dokumentacji projektowej rur wielowarstwowych (tworzywo sztuczne) PP minimum PN 16 stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie, na rury stalowe stanowi istotną zmianę umowy w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

wiper-pixel