WYDANIE ONLINE

W trakcie przygotowania i realizacji robót budowlanych inwestor napotyka przeszkody różnorakiej natury: niejasne regulacje rozrzucone po wielu aktach prawnych, praktyka organów orzekających wbrew literalnemu brzmieniu przepisów czy wreszcie nietrwałość prawomocnych decyzji, które mogą zostać wzruszone w trybach nadzwyczajnych. W teorii wszystko wygląda prosto: 65 dni na uzyskanie pozwolenie na budowę, 21 dni dla organu na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia, ale często sytuacja komplikuje się już na etapie składania wniosku. Artykuł omawia proceduralne bariery, jakie napotyka inwestor, i tam, gdzie to możliwe, wskazuje sposoby uniknięcia niekorzystnych dla niego konsekwencji. Przy tym w części z poruszonych zagadnień inwestor musi zaakceptować ryzyko wydłużenia procedury czy odmownego rozstrzygnięcia, gdyż nie wszystkie przeszkody rozwiąże jego wiedza i zapobiegliwość.

czytaj więcej »

Epidemia koronawirusa (COVID) niestety się rozszerza. Liczba osób zakażonych rośnie z dnia na dzień. W ślad za zmieniającą się sytuacją na froncie zdrowotnym zmieniają się również warunki prawne, w których funkcjonują firmy z branży budowlanej. Rząd przedstawia coraz to nowe propozycje pomocy dla gospodarki. W tym chaosie jedynym z nielicznych w miarę trwałych elementów stanu prawnego są przepisy dotyczące zasad kierowania pracowników na zwolnienia lekarskie oraz kwarantannę. Decyzja taka ma nie tylko skutki zdrowotne, ale także finansowe i to zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dlatego przepisy w tym zakresie powinni znać wszyscy – i pracownicy i pracodawcy, gdyż nigdy nie wiadomo, czy i kiedy wirus uderzy w kogoś z nas.

czytaj więcej »

Zaszeregowanie danego obiektu do kategorii obiektów liniowych albo urządzeń budowlanych wywołuje konsekwencje w sferze praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego. Najczęściej pozwala na ominięcie formalności związanych z realizacją inwestycji lub na skorzystanie z uproszczonych procedur budowlanych.

czytaj więcej »

Sejm 13 lutego 2020 r. uchwalił nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ustawa ta wprowadza kilka istotnych zmian w procedurach sporządzania i weryfikacji map, w tym map do celów projektowych oraz w zasadach wykonywania prac geodezyjnych. W założeniach autorów projektu zmiany te mają ułatwić wykonywanie prac geodezyjnych i usunąć kilka regulacji, które zostały wprowadzone w 2014 roku, ale się nie sprawdziły.

czytaj więcej »

Jesienią 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie określające katalog przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc takich, które wymagają wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W artykule wyjaśniamy, w jakich obszarach nastąpiły największe zmiany.

czytaj więcej »

Jeszcze kilka lat temu projekty planów zagospodarowania czy studiów uwarunkowań mogli sporządzać wyłącznie urbaniści – osoby, które zdały egzamin i zostały członkami izby urbanistów. Później jednak nastąpiła deregulacja i izba została zlikwidowana. Kim był, a kim jest urbanista w świetle przepisów? Kto może obecnie sporządzać projekty dokumentów planistycznych? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy w uchwale z 20 listopada 2019 r., sygn. akt III CZP 3/19,wskazał, że nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Wyrok ten może mieć praktyczny wpływ na wiele sporów toczonych pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych.

czytaj więcej »

wiper-pixel