WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych obowiązuje od 10 grudnia 1999 r. Podstawowym celem rozporządzenia jest zapewnienie utrzymania budynków w odpowiednim stanie technicznych przez cały okres ich użytkowania, to znaczy na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie , reguluje nie tylko zasady sytuowania i budowy dróg publicznych, ale również wymagania dotyczące urządzeń niezwiązanych z drogami publicznymi, które mają być usytuowane w pasie drogowym. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia miała miejsce w 2019 roku.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane rolnicze i ich usytuowanie ,obowiązuje od 29 kwietnia 1998 r. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (dalej: rozporządzenie)  określa warunki techniczne budowli służących obronności Państwa oraz związanych z nimi urządzeń przeznaczonych do wykorzystania techniki i sprzętu bojowego, uzbrojenia i łączności, a także innych technicznych systemów służących procesom szkoleniowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie , obowiązuje od 13 sierpnia 2011 r. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie obiektów budowlanych metra i urządzeń budowlanych z nim związanych.

czytaj więcej »

wiper-pixel