WYDANIE ONLINE

Sejm 13 lutego 2020 r. uchwalił nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ustawa ta wprowadza kilka istotnych zmian w zasadach obliczania opłat za materiały pochodzące z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, procedurach sporządzania i weryfikacji map, w tym map do celów projektowych, oraz zasadach wykonywania prac geodezyjnych na potrzeby procesu budowlanego. W artykule znajdziecie Państwo m.in. informacje o tym, w jaki sposób zmiany te wpłyną na proces budowlany.

czytaj więcej »

Jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zapewnienie istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu, wystarczającego dla zamierzenia budowlanego. W artykule znajdziecie Państwo omówienie przepisów regulujących to zagadnienie. Artykuł zawiera również wskazówki, jak prawidłowo przygotować wniosek o ustalenie warunków zabudowy, w zakresie zaopatrzenia nieruchomości w media.

czytaj więcej »

Powstanie elektrowni wiatrowej zawsze wzbudza emocje wśród okolicznych mieszkańców, a tym samym jej realizacja wymaga od inwestora szczególnego zaangażowania. Z artykułu dowiesz się, na czym polega specyfika realizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych oraz jakie zmiany w tym zakresie planuje w najbliższym czasie ustawodawca.

czytaj więcej »

„Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne” – tyle art. 23 Konstytucji RP. Jak w praktyce wygląda ochrona nieruchomości rolnych w kontekście ograniczenia możliwości ich nabywania? Jakie warunki należy spełnić, aby móc kupić działkę rolną?

czytaj więcej »

Prawo budowlane dosyć precyzyjnie określa zakres zadań projektanta. Należy do niego przede wszystkim opracowanie projektu budowlanego, a także sprawowanie nadzoru autorskiego. Zdarza się jednak, że inwestor zleca projektantowi lub firmie, w której pracuje projektant, realizację dodatkowych zadań. Jednym z tych zadań może być uzyskanie pozwolenia na budowę. Co więcej umowa może przewidywać negatywne konsekwencje dla projektanta, w przypadku gdy nie uda mu się uzyskać takiego pozwolenia w określonym terminie.

czytaj więcej »

Czasami zdarza się, że do wykonania robót budowlanych konieczne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości. Nie stanowi to problemu, gdy uda nam się porozumieć z jej właścicielem. W takim przypadku należy ustalić sposób, zakres i termin korzystania z jego działki (najlepiej w formie pisemnej). Jeżeli jednak jest to niemożliwe, z pomocą mogą przyjść przepisy Prawa budowlanego.

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 24 października 2019 r., sygn. akt IV SA/Po 568/19 wskazał, że w planie miejscowym nie można zawrzeć  zakazu „stosowania w nowych budynkach kotłów, pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe". Zdaniem sądu kwestia ta może być uregulowana wyłącznie w uchwale sejmiku województwa wydanej na podstawie art. 96 Prawa ochrony środowiska.

czytaj więcej »

wiper-pixel