WYDANIE ONLINE

Dokumentacja projektowa jest nie tylko formalną, ale i praktyczną podstawą do wykonywania robót budowlanych. Dowiedz się, jakie przepisy kształtują wymagania co do projektów, które wchodzą w jej skład, i jakie pełnią funkcje w procesie inwestycyjnym. W artykule omawiane są m.in. przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu sporządzania różnego rodzaju projektów.

czytaj więcej »

Artykuł stanowi pierwszy z serii artykułów dotyczących nowego Prawa zamówień publicznych, w ramach których omawiane będą najważniejsze zmiany, jakie nowa ustawa wprowadza w procedurach zamówieniowych. Omówione zostały w nim najważniejsze, z punktu widzenia sektora budowlanego, definicje oraz te ich fragmenty, które różnią się od dotychczasowych przepisów. Artykuł wyjaśnia także w jaki sposób definicje te zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat i jakie były tego powody.

czytaj więcej »

Właściwa kwalifikacja obiektu budowlanego ma podstawowe znaczenie w ustaleniu zakresu obowiązków inwestora, jego właściciela i zarządcy - i to nie tylko na gruncie Prawa budowlanego. Pomimo zdefiniowania w Prawie budowlanym poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych powstają spory i wątpliwości interpretacyjne co do zakresu stosowania tych terminów.

czytaj więcej »

Procedura rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie granic nieruchomości w przypadku, gdy pomiędzy właścicielami nieruchomości wywiązał się spór co do przebiegu tych granic. Spór ten rozstrzygany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej, która następnie może podlegać zaskarżeniu do sądu powszechnego.

czytaj więcej »

Artykuł omawia najważniejsze zagadnienia inwestowania na obszarach i terenach górniczych oraz wydobywania kopalin. Podstawową regulacją w tym zakresie jest ustawa Prawo geologiczne i górnicze (dalej: „Pgig”), którą uzupełniają: ustawa Prawo budowlane (dalej: „Pb”) oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze względu na przekrojowość zagadnienia inwestor nie obejdzie się również bez szeregu innych ustaw, w szczególności ustawy Kodeks cywilny. Artykuł podzielony jest na dwie części: pierwsza z nich – opublikowana w numerze 42 – omawia zagadnienia własności kopalin, użytkowania górniczego oraz planowania przestrzennego na obszarach i terenach górniczych. Z kolei niniejsza część traktuje o procedurze w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych zakładów górniczych.

czytaj więcej »

wiper-pixel