WYDANIE ONLINE

Jednym z niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych przypadkach może jednak okazać się ono niewystarczające i wtedy inwestor będzie zmuszony do przedłożenia dowodów potwierdzających, że prawo to posiada. W artykule przedstawiamy dokumenty, za pomocą których można wykazać prawa własności nieruchomości, samodzielnego lokalu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

czytaj więcej »

Poprawne wytyczenie obiektu budowlanego ma ogromne znaczenia dla oceny legalności prowadzonych robót budowlanych. Skutkiem błędów w tyczeniu może być konieczność ponownego wykonania niektórych robót, a w skrajnym przypadku nawet rozbiórki wybudowanego obiektu. W takim przypadku inwestor może dochodzić odszkodowania od geodety lub kierownika budowy.

czytaj więcej »

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z podstawowych zbiorów informacji wykorzystywanych przez praktycznie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – inwestorów, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników organów zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną gruntów rolnych czy nadzorem budowlanym. Informacje zawarte w ewidencji mogą być wykorzystywane zarówno na etapie wstępnych analiz przedprojektowych, w ramach których rozważa się potencjalne lokalizacje inwestycji, jak i na etapie stricte projektowym i etapie realizacji inwestycji.

czytaj więcej »

Żaden projekt budowlany nie powstanie bez mapy do celów projektowych. Jej przygotowaniem zajmują się osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji, potocznie zwani „geodetami”. Zasady wykonywania prac geodezyjnych, w tym mapy do celów projektowych, określają przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, przy czym samo sporządzenie mapy do celów projektowych stanowi dopiero połowę sukcesu. Przepisy nakładają na geodetę obowiązek zawiadomienia starosty o zakończeniu prac geodezyjnych. Następnie pracownik starostwa dokonuje jej weryfikacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel