WYDANIE ONLINE

6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD507). Projekt ten przewiduje wiele daleko idących zmian w procedurze wydawania pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie czy legalizacji samowoli budowlanych. Natomiast 17 grudnia 2019 r. projekt ten został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów w nowym składzie, co zwiastuje, że wkrótce zostanie on przekazany do parlamentu.

czytaj więcej »

Procedura udzielenia pozwolenia na użytkowanie jest ostatnim etapem procesu budowlanego, umożliwiającym przystąpienie do użytkowania obiektu. W artykule szczegółowo opisuję przebieg tej procedury, wskazując jednocześnie na pewne praktyki i zwyczaje organów nadzoru, które nie wynikają wprost z przepisów Prawa budowlanego, a o których istnieniu każdy uczestnik procesu budowlanego powinien wiedzieć.

czytaj więcej »

Przepisy prawa budowlanego wskazują na określone warunki, które musi spełniać obiekt budowlany, aby mógł zostać uznany za budynek. Warunkami tymi są: jego trwale związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadanie fundamentów i dachu. Sposób rozumienia wymienionych kryteriów kwalifikujących obiekt budowlany jako budynek budzi wiele wątpliwości praktycznych. Z pomocą w tej kwestii przychodzi orzecznictwo.

czytaj więcej »

Czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako dokument niebędący prawem miejscowym, może wpływać na indywidualną sytuację prawną dysponenta nieruchomości? Z jakich środków obrony swoich praw może skorzystać właściciel gruntu i jakich argumentów może używać, aby były one skuteczne? Na te podstawowe pytania dotyczące charakteru prawnego studium znajdziecie Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

czytaj więcej »

W artykule wyjaśniono: 1)      Jakie projekty, z zakresu planowania przestrzennego, podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,2)      Na czym polega przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów z zakresu planowania przestrzennego,3)      Co to jest prognoza oddziaływania na środowisko - co zawiera i kto ją sporządza,4)      Tryb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planu miejscowego i studium oraz wpływ prognozy na ustalenia planu i studium.  5)      Kiedy i kto może zwolnić gminę z obowiązku  przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej »

Artykuł omawia najważniejsze zagadnienia inwestowania na obszarach i terenach górniczych oraz wydobywania kopalin. Podstawową regulacją w tym zakresie jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  (dalej „Pgig”), którą uzupełniają: ustawa z 7 dnia lipca 1994 r. – Prawo budowlane  oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: „upzp”). Ze względu na przekrojowość zagadnienia inwestor nie obejdzie się również bez szeregu innych ustaw, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (dalej: „KC”). Artykuł podzielony jest na dwie części. Pierwsza omawia zagadnienia własności kopalin, użytkowania górniczego oraz planowania przestrzennego na obszarach i terenach górniczych. Z kolei druga część, która ukaże się w jednym z następnych numerów, traktuje o procedurze w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych zakładów górniczych.

czytaj więcej »

wiper-pixel