WYDANIE ONLINE

9 września 2019 r., na miesiąc przed upływem kadencji Sejmu, grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – druk 3818. Projekt bardzo szybko wzbudził szereg kontrowersji. Przez opinię publiczną nazwany został specustawą węglową lub lex węgiel. Czego dotyczy projekt ustawy i czemu wzbudził on takie zainteresowanie?

czytaj więcej »

Sprawy ładu przestrzennego, a więc takiego ukształtowania przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, stanowią zadanie własne gminy. Oczywistym jest, że wykonywanie zadań własnych przez gminę wiąże się z ponoszeniem kosztów ich realizacji, w przypadku planowania przestrzennego koszty te są związane zarówno bezpośrednio z realizacją tych zadań (np. koszty przygotowania dokumentów i analiz planistycznych) jak i późniejszym konsekwencjami, przy czym - w obszarze kształtowania przestrzeni - konsekwencje finansowe są związane zarówno z działaniem, jak i zaniechaniem, tj. pojawiają się również w przypadku zaniechania planistycznego.

czytaj więcej »

Zjazd może stanowić część większej inwestycji lub odrębne zamierzenie budowlane. W artykule omówiono wszystkie formalności związane z budową zjazdów, wynikające zarówno z ustawy o drogach publicznych, jak i z Prawa budowlanego.

czytaj więcej »

Płatność za wykonane prace budowlane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego chroniona w sposób szczególny. W tym artykule przyjrzymy się historycznemu rozwojowi tej ochrony oraz poruszymy praktyczne aspekty ustanowienia gwarancji.

czytaj więcej »

Gmina może pobierać opłatę adiacencką w każdym przypadku gdy w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej (drogi, wodociągu lub sieci gazowej) wzrasta wartość nieruchomości. Opłata ta jest pobierana jako procent tego wzrostu wartości. W artykule przedstawiam, jakie warunki musi spełnić gmina, aby naliczyć opłatę adiacencką oraz w jaki sposób prowadzone jest postępowanie administracyjne w tej sprawie.

czytaj więcej »

Wyznaczenie w planie miejscowy drogi publicznej wiąże się z wieloma wydatkami po stronie gminy. Stąd nietrudno zrozumieć pokusę wielu gmin, aby zastępować w planach miejscowych drogi publiczne drogami wewnętrznymi – budowanymi i utrzymywanymi na koszt właścicieli nieruchomości. W wyroku z 7 sierpnia 2019 r., II SA/Po 482/19 WSA w Poznaniu wskazał przypadek gdy taka decyzja gminy stanowiła naruszenie władztwa planistycznego.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy w wyroku z 22 marca 2019_r., sygn. akt I CSK 104/18, stwierdził, ze art._61 ustawy o prawie autorskim uprawnia do urzeczywistnienia projektu, czyli do wybudowania zaprojektowanego obiektu (zwielokrotnienia utworu architektonicznego w postaci materialnej) . Zdaniem sadu art._61 ustawy przyznaje również prawo do zbycia projektu. W świetle art._61 pr. aut. istotne jest ograniczenie wykorzystania projektu będącego przedmiotem umowy do jednej budowy, a nie to, kto ten projekt wykorzysta.

czytaj więcej »

wiper-pixel