WYDANIE ONLINE

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza istotne zmiany dotyczące procedury wyboru wykonawcy. Dotyczą one m.in. wartości progu stosowania ustawy, sposobu publikowania ogłoszeń, sposobu składnia ofert czy terminów związania ofertą. Rozszerzone zostały także regulacje dotyczące zasad tworzenia umów z wykonawcami, w tym określony katalog postanowień, których zamawiający nie może stosować. Dotyczy to zwłaszcza zasad naliczania kar umownych.

czytaj więcej »

Prawa i obowiązki inżynierów budownictwa, a więc osób, które wykonują zawód zaufania publicznego, określone są w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (ustawa z z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Choć przepisy te kształtują zasady wykonywania zawodu i funkcjonowania samorządu zawodowego tak samo dla obu izb – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) oraz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) – praktyka pokazuje, że rozwiązania szczegółowe co do sposobów wykonywania tych przepisów są różne. Nie inaczej jest w zakresie regulacji określających prawa i obowiązki osób wykonujących zawód inżyniera budownictwa.

czytaj więcej »

Projekty budowlane niektórych obiektów budowalnych wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Celem uzgodnienia jest potwierdzenie zgodności rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych dokumentów, jakie inwestor musi dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W artykule wyjaśniam, w jakich przypadkach inwestor może złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także w jakich przypadkach organ może podważyć oświadczenie złożone przez inwestora.

czytaj więcej »

Teren zamknięty stanowi szczególny obszar, który ustalany jest w celu realizacji jednej z najważniejszych funkcji państwa – bezpieczeństwa i obronności państwa. Wydawać by się mogło, że przepisy regulujące tak ważne sprawy powinny być precyzyjnie uregulowane. Tymczasem ustawodawstwo w niedostateczny sposób reguluje tę instytucję, a w niektórych kwestiach zawiera luki prawne. Jednocześnie proces inwestycyjny na terenie zamkniętym obwarowany jest licznymi wyjątkami, co jeszcze bardziej komplikuje życie uczestnikom procesu inwestycyjnego.

czytaj więcej »

Zasiedzenie nieruchomości jest jednym z dość często wykorzystywanych w praktyce sposobów na pozyskanie prawa własności nieruchomości. Wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego i udowodnienia określonych przepisami prawa przesłanek będących podstawą zasiedzenia. Z artykułu dowiesz się, jak przebiega postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie oraz jak rozkłada się ciężar dowodu w takim postępowaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel