WYDANIE ONLINE

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do tematyki ochrony zabytków. W artykule tym przedstawiam podstawowe informacje dotyczące ochrony zabytków i wskazuję jakie przesłanki pozwalają uznać obiekt za zabytkowy. Omawiam kto i w jakim trybie o tym decyduje, a także wyjaśniam, co w praktyce oznacza dla właściciela nieruchomości wszczęcie i zakończenie tych procedur. W artykule opisuję również podstawowe informacje dotyczące celu i procedury ustanowienia parku kulturowego. 

czytaj więcej »

Jakie są sposoby  ochrony zabytków w planie miejscowym? Jaki jest udział konserwatora zabytków w procedurze planistycznej? Jakie mogą być skutki objęcia zabytku ochroną w planie miejscowym i jak wpływa to ono na prawa właściciela? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Ochrona dziedzictwa narodowego i  zabytków jest jednym z zadań organów publicznych oraz   właścicieli zabytków. Jednak nie zawsze właściciel wie, że jego nieruchomość stanowi zabytek . W artykule wyjaśniam jak się odbywa i z czym się wiąże wpisanie zabytku do gminnej ewidencji zabytków, a także jak wygląda uzyskanie dla takiego zabytku  decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę.

czytaj więcej »

Kiedy wymagana jest decyzja konserwatora zabytków? Jak przebiega to postępowanie? Jakie wymagania może nałożyć na inwestora konserwator w swojej decyzji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Dlaczego inwestor ponosi koszty badań archeologicznych ? Jak obniżyć te koszty?

czytaj więcej »

Objęcie zabytków i ich otoczenia prawną ochroną konserwatorską skutkuje koniecznością uzyskiwania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Jakie są konsekwencje realizacji robót bez pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków? Czy roboty takie można zalegalizować i przed jakim organem?

czytaj więcej »

wiper-pixel