WYDANIE ONLINE

Różne akty prawne posługują się różnymi definicjami i sposobami  obliczania powierzchni użytkowej. Dotyczy to w szczególności obliczeń dokonywanych na potrzeby projektu budowlanego oraz ewidencji gruntów i budynków. W artykule wskazuję na czym polega różnica pomiędzy tymi definicjami oraz którą z nich należy stosować w poszczególnych przypadkach.  

czytaj więcej »

Jakie są podstawowe prawa i obowiązki członka izby architektów? Które z nich zostały doprecyzowane w wewnętrznych regulacjach izby? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Zgłoszenie budowlane jest jedną z najstarszych i najbardziej rozbudowanych procedur administracyjnych do której nie stosuje się przepisów KPA. Procedura ta była wiele razy modyfikowana i precyzowana co powodowało jednocześnie, że stała się ona mniej przejrzysta. Z drugiej strony stała się ona wzorem dla innych regulacji, np. zgłoszenia wodnoprawnego, czy zgłoszenia zamiaru wycinki drzew i krzewów. Poniższy artykuł opisuje podstawowe zasady jakimi rządzi się ta procedura i wskazuje na ważne elementy, o których powinien pamiętać inwestor.

czytaj więcej »

W artykule omówimy podstawowe kwestie odnoszące się do odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wykonawców względem podwykonawców. Będzie to przyczynkiem do poruszenia stosunku przepisów Kodeksu cywilnego  do regulacji odnoszących się do tego samego zagadnienia a zawartych w Prawie zamówień publicznych.

czytaj więcej »

W niniejszym artykule omówię problematykę podziału nieruchomości, w tym przesłanki podziału oraz procedurę administracyjną właściwą dla tego rodzaju postępowań.

czytaj więcej »

O wycince drzew i krzewów dużo mówi się ostatnio w mediach. Warto poznać przepisy normujące postępowania w tym zakresie oraz zasady jakie ustanowił ustawodawca. Z artykułu dowiesz się czy musisz uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa i gdzie możesz sprawdzić wysokość opłaty.

czytaj więcej »

wiper-pixel