WYDANIE ONLINE

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy? Jakie są zasady jej wydawania? Co powinien zawierać wniosek o jej wydanie? Odpowiedzi te i inne podstawowe pytania dotyczące tej decyzji znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Decyzja  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: „decyzja wz”) jest wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: „miejscowy plan”). Wymóg jej uzyskania dotyczy zamierzeń budowlanych realizowanych w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Sytuacja komplikuje się przy inwestycjach realizowanych w trybie zgłoszenia robót budowlanych (dalej: „zgłoszenie”). Brzmienie przepisów rodzi wątpliwości interpretacyjne, a stanowisko judykatury ich nie rozwiewa. Co w takiej sytuacji ma począć inwestor? 

czytaj więcej »

Nie w każdym przypadku alternatywą dla planu miejscowego jest decyzja o warunkach zabudowy. Lokalizacja niektórych inwestycji ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warto znać te przypadki, aby złożyć wniosek o wydanie właściwej decyzji.  

czytaj więcej »

Ustalenie warunków zabudowy następuje w ramach postępowania administracyjnego w formie decyzji administracyjnej. Podstawowym obowiązkiem organu prowadzącego takie postępowanie jest ustalenie wszystkich jego stron. Z artykułu dowiesz się w jaki sposób powinno dochodzić do wyznaczenia kręgu stron postępowania w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy. 

czytaj więcej »

Czym się różni zabudowa jednorodzinna od zagrodowej? Jakie są warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy dla każdej z nich? Co należy brać pod uwagę przy ocenie wniosku inwestora? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.  

czytaj więcej »

wiper-pixel