WYDANIE ONLINE

W artykule przybliżę instytucję jaką jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości z celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej uregulowanej w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej także: ugn). Skupię się zwłaszcza na przesłankach pozwalających uzyskać decyzję w tym przedmiocie, w tym omówię charakter i zakres rokowań poprzedzających etap wydania samej decyzji oraz jej zakres. Zaznaczę również także różnice pomiędzy administracyjnym ograniczeniem sposobu korzystania a służebnością przesyłu.  

czytaj więcej »

W tym artykule dowiemy się czym jest przyłącze wodociągowe, gdzie dokładnie się ono kończy, jak je zbudować, jak wyglądają kwestie własności przyłącza wodociągowego a także kto je później będzie konserwował i naprawiał.

czytaj więcej »

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2017 r. wprowadziła kilka zmian w zasadach sytuowania budynków. Jedna z nich dotyczy zasad sytuowania budynków w stosunku do granicy z działką drogową. Z artykułu dowiesz się, jak interpretować to pojęcie oraz jak wpływa to na zasady sytuowania budynków.  

czytaj więcej »

Od 2015 r. postanowienia dotyczące obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń nie mogą znajdować się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rady gminy muszą podejmować w tym zakresie specjalne uchwały. Z artykułu dowiesz się jak powinien być skonstruowany taki akt prawa miejscowego. 

czytaj więcej »

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być przez właścicieli budynków i mieszkań traktowany jako formalne utrudnienie przy sprzedaży lub wynajmie ich nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że jest to dokument, który stanowi jeden z elementów systemu poprawy charakterystyki energetycznej budynków w Unii Europejskiej, który ma służyć wzrostowi świadomości o wpływie jakości technicznej budynku na zużycie energii i jej efektywnemu wykorzystaniu. Artykuł wskazuje najważniejsze informacje dotyczące zasad jego sporządzania.

czytaj więcej »

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. wprowadziła szereg zmian w katalogu zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Katalog ten został poszerzony m. in. o zasadę pewności prawa. Z artykułu dowiesz się, czy i w jaki sposób wskazana zasada znajduje zastosowanie w postępowaniach w przedmiocie pozwolenia na budowę. 

czytaj więcej »

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej na której oparto inną decyzję zależną ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia stabilności decyzji wydawanych w procesie budowlanym. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację w której okazuje się, że decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o którą inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, zawierała jedną lub kilka kwalifikowanych wad o których mowa w art. 156 § 1 Kpa, co skutkowało wyeliminowaniem jej z obrotu prawnego na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej. Pojawia się zatem pytanie jak powinien w takim przypadku zareagować organ który wydał pozwolenie na budowę bazując na wcześniejszym rozstrzygnięciu dotyczącym warunków zabudowy które zostało następnie usunięte z obrotu prawnego. Czy organ w takim przypadku powinien na wniosek bądź z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę bądź innej decyzji wydawanej w procesie inwestycyjnym, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, czy też wznowić tego rodzaju postępowanie z uwagi na zaistnienie przesłanki o której mowa w art. 145 §1 pkt 8 Kpa, zgodnie z którą wznawia się postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją opartą na innej decyzji lub orzeczeniu sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione? Należy przy tym pamiętać, że z żądaniem wszczęcia w tym zakresie postępowania może wystąpić strona postępowania zakończonego decyzją, która ma być wzruszona w postępowaniu nieważnościowym/wznowieniowym.

czytaj więcej »

W wyroku ze stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że paczkomat jest obiektem budowlanym który wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jakie argumenty przedstawił sąd? Czy ten wyrok może mieć wpływ także na inne rodzaje inwestycji? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.  

czytaj więcej »

wiper-pixel