WYDANIE ONLINE

W procesie zawierania umów o roboty budowlane mogą być wykorzystane umowy przedwstępne bądź różnego rodzaju porozumienia wstępne, na podstawie których strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości właściwej umowy. Taka umowa wstępna odgrywa bardzo istotną rolę, stabilizując porozumienie pomiędzy stronami przed jego definitywnym ukształtowaniem. Wyjaśniamy, kiedy i dlaczego warto zawierać umowy przedwstępne w procesie budowlanym, a także jak to zrobić.

czytaj więcej »

Intencją prawodawcy jest objęcie obszaru całego kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jednak dla inwestorów planujących realizację inwestycji na nieruchomości znajdującej się na obszarze objętym tym opracowaniem wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawsze jest korzystne. Z artykułu dowiesz się, jakie konsekwencje pociąga za sobą uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kiedy i jak możesz się przed nimi bronić.

czytaj więcej »

Ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę może zostać usunięta z obrotu prawnego nawet długo po zrealizowaniu inwestycji na jej podstawie, jeśli dotknięta jest wadami powodującymi jej nieważność. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział szczególny tryb postępowania nadzwyczajnego. Dowiedz się, z jakiego powodu może dojść do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i jakie są tego skutki.

czytaj więcej »

zdarzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym. Jeśli jest ona właściwie prowadzona, stanowi praktyczną pomoc przy odszukaniu najistotniejszych zdarzeń związanych z budynkiem, o których informacje mogą się okazać kluczowe przy planowaniu i przygotowywaniu dalszych prac remontowych i budowlanych. Poniżej nasz ekspert udzieli wskazówek, jak w książce tej ująć odbiór robót remontowych.

czytaj więcej »

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi zawierać zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej. Jednocześnie w każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są one przedstawiane inaczej. Z artykułu dowiesz się, jak poprawnie formułować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz jak stosować je w praktyce.

czytaj więcej »

Rękojmia to niezwykle ważny element relacji pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą robót budowlanych. Jeżeli wykonany obiekt budowlany ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy, a nawet od jego wiedzy o wadach. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób jako zamawiający masz prawo pociągnąć do odpowiedzialności wykonawcę budowlanego.

czytaj więcej »

W przypadku gdy obiekt został wybudowany niezgodnie z prawem, organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do nakazania rozbiórki tego obiektu. Jeśli organ nie wyda decyzji o rozbiórce, to wydaje postanowienie, na mocy którego należy wstrzymać prowadzone roboty budowlane. Po upływie 2 miesięcy od wydania tego postanowienia organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie prowadzenia dalszych robót, doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego, bądź rozbiórkę całości lub części obiektu budowlanego. Sprawdź, jak prawidłowo skonstruować taką decyzję.

czytaj więcej »

wiper-pixel