WYDANIE ONLINE

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Jednocześnie jednak ich realizacja, zwłaszcza „wiatraków”, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej wywołuje obecnie wiele kontrowersji. Z artykułu dowiesz się jakie zasady obowiązują przy budowie elektrowni wiatrowych w pobliżu budynków mieszkalnych.

czytaj więcej »

Nowe przepisy wdrażające RODO przyniosły interesujące zmiany w wielu ustawach i.in. w Prawie Budowlanym. Dotyczą one przede wszystkim informowania organów administracji architektoniczno – budowalnej przez osoby trzecie o nieprawidłowościach w zakresie budowy.

czytaj więcej »

Jak wynika ze sprawozdania PIP z kontroli przeprowadzanych w 2018 r., na polskich budowach warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są przez pracodawców pomijane i traktowane jak zło konieczne oraz źródło dodatkowych kosztów. Poznaj wyniki kontroli PIP na budowach i zobacz na co inspektorzy zwrócili uwagę.

czytaj więcej »

Inwestor uzyskuje uprawnienie do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, gdy dopełni formalności przed organem nadzoru budowlanego. Jeśli przystąpi do użytkowania obiektu z naruszeniem obowiązujących przepisów musi liczyć się z wymierzeniem przez organ administracji kary pieniężnej.

czytaj więcej »

Wzór książki obiektu budowlanego określony w rozporządzeniu nie odpowiada dokładnie zapisom w jego przepisach, dlatego konieczna jest interpretacja rozporządzenia i praktyczne wskazówki, jak postępować w sytuacjach rozbieżności między wzorem a treścią rozporządzenia.

czytaj więcej »

Wskaźnik wypadków śmiertelnych w budowniczowie od lat pozostaje na poziomie wskaźnika dla górnictwa i kopalnictwa oraz ponad 2,5-krotnie przewyższa wskaźnik dla całej działalności produkcyjnej. Także wskaźnik wypadków ciężkich jest tu 2,5-krotnie większy niż dla całej gospodarki narodowej. Znacznie przewyższa wskaźniki występujące w całej działalności produkcyjnej oraz górnictwie i kopalnictwie. Warto więc poznać sposoby na bezpieczne zagospodarowanie terenu prac budowlanych i zapewnienie faktycznego bezpieczeństwa pracowników.

czytaj więcej »

Budowa przez gminę odcinka drogi dojazdowej (wraz z oświetleniem) - w celu zapewnienia dojazdu sprzedawanych przez nią działek, mającej charakter drogi publicznej, nie jest dokonywana w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Zatem gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z poniesionymi w tym celu nakładami - zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2019 r., sygn. I FSK 577/17.

czytaj więcej »

wiper-pixel