WYDANIE ONLINE

Inwestor, który nie posiada odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji lub doświadczenia powinien zapewnić nadzór inwestorski na swojej budowie, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu budowlanego. Możliwe jest również, że w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, odpowiedni organ wydając decyzję o pozwoleniu na budowę zobowiąże w niej inwestora do ustanowienia takiego nadzoru inwestorskiego. Dowiedz się, kiedy konieczne jest zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego i jak zawrzeć korzystną umowę w tym zakresie.

czytaj więcej »

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie. Jego podstawowym celem jest działanie na rzecz inwestora, a wymienione przez ustawę obowiązki mają zapewnić realizację tego celu. Część z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, poza zabezpieczeniem interesów inwestora, chroni również interes publiczny. Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki ciążą na inspektorze nadzoru inwestorskiego.

czytaj więcej »

Inspektor nadzoru inwestorskiego za realizację swoich obowiązków ponosi wobec inwestora odpowiedzialność za wady obiektu oraz jego terminową realizację. Wyłącznie nieprawidłowa realizacja obowiązków przez inspektora może stanowić podstawę jego odpowiedzialności wobec inwestora. Jest to tzw. cywilnoprawna odpowiedzialność ogólna za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z inwestorem. Dowiedz się, jakie są zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej inspektora nadzoru inwestorskiego.

czytaj więcej »

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, w związku z czym ponosi on odpowiedzialność zawodową za rzetelne wypełnianie swoich obowiązków. Jeżeli zaś dojdzie do naruszenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego przepisów Prawa budowlanego, które stanowić będzie występek bądź wykroczenie, inspektor ponosić będzie odpowiedzialność karną. Wyjaśniamy, jakie są zasady odpowiedzialności zawodowej i karnej inspektora nadzoru inwestorskiego.

czytaj więcej »

Przy wszystkich robotach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, konieczne jest zatrudnienie tzw. uczestników procesu budowlanego. Każdy z nich ma na placu budowy obowiązki i prawa określone w przepisach prawa budowlanego. Zatrudnienie tych osób i powierzenie im obowiązków jest obowiązkiem inwestora. Dowiedz się, kiedy i kogo powinieneś zatrudnić przy realizacji swojej inwestycji.

czytaj więcej »

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania szczególnego rodzaju usługi w postaci czynności kontrolnych i nadzoru w ramach procesu budowlanego. Dowiedz się, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o nadzór inwestorski.

czytaj więcej »

wiper-pixel