WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa, w ramach której przez trzy lata będzie można odliczyć nawet 53 tys. zł. Ulga obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. Dowiedz się kiedy i na jakich zasadach można skorzystać z ulgi termodernizacyjnej.

czytaj więcej »

Współwłaściciel nieruchomości może korzystać z całej nieruchomości wspólnej w takim zakresie, w jakim da się to pogodzić z interesami pozostałych współwłaścicieli. W praktyce może zaistnieć jednak potrzeba zmiany sposobu użytkowania nieruchomości np. poprzez przydzielenie części nieruchomości do korzystania na wyłączność jednego ze współwłaścicieli. Dowiedz się, w jaki sposób szybko i skutecznie dokonać podziału użytkowania poszczególnych części nieruchomości.

czytaj więcej »

W przypadku, gdy w środowisku pracy geodety występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć geodecie środki ochrony indywidualnej, chroniące go przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez niego pracą. Wyjaśniamy, jakie środki ochrony przysługują geodecie i jak może egzekwować od pracodawcy ich zapewnienie.

czytaj więcej »

Na rynku nieruchomości częstą praktyką jest podpisywanie umów przedwstępnych kupna lub sprzedaży mieszkania. Poprzedza ona podpisanie umowy przyrzeczonej (ostatecznej). Warto wiedzieć, czemu służy taka umowa, jakie prawa przysługują umowy, a także jak ją skonstruować.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy opowiedział się za szerokim rozumieniem robót budowlanych, a w konsekwencji gwarancją dla podwykonawców. Uznał, że przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane mają zastosowanie także do robót polegających na rozbiórce obiektu budowlanego. Dowiedz się, na jakiej podstawie zapadło orzeczenie i jakie będą jego skutki dla branży budowlanej.

czytaj więcej »

Powiązania między funkcjami i zadaniami uczestników procesu budowlanego są bardzo skomplikowane. Dlatego w całym tym procesie kluczową rolę odgrywa koordynacja projektowania, dostaw materiałów i urządzeń, a następnie wykonawstwa. Dzięki prawidłowo prowadzonej koordynacji możliwe jest dotrzymanie terminów poszczególnych etapów budowy.

czytaj więcej »

Dzień doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym jest momentem bardzo istotnym, od którego liczy się bieg terminów na dokonanie różnego rodzaju czynności. Może to być przykładowo czas na uzupełnienie braków formalnych, dostarczenie brakujących dokumentów lub wniesienie odwołania. Regulacje w tym zakresie obowiązują także w postępowaniach z zakresu geodezji i kartografii. Z artykułu dowiesz się, które z nich odnoszą się do uczestników procesu budowlanego.

czytaj więcej »

Realizacja inwestycji w postaci źródła odnawialnej energii jest niemal zawsze przedsięwzięciem budowlanym. Warto wiedzieć, jakie wymogi formalne trzeba spełnić by móc wybudować elektrownię wodną lub wiatrową.

czytaj więcej »

W przypadku gdy między sąsiadami dochodzi do sporu w sprawie przebiegu granicy między nieruchomościami lub gdy granice takie w ogóle nie zostały wytyczone konieczne jest przeprowadzenie postępowanie rozgraniczeniowa rozgraniczeniowego. Jest ono wszczynane z urzędu lub na wniosek strony. Procedura nie jest prosta, dlatego strony chętnie korzystają w takich wypadkach ze wsparcia geodety. Dowiedz się, jak pomóc właścicielowi w prawidłowym sporządzeniu pozwu o rozgraniczenie nieruchomości.

czytaj więcej »

wiper-pixel