WYDANIE ONLINE

Zapowiadają się spore zmiany w formalnościach budowlanych. Chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której założenia przygotował specjalny zespół doradczy. Podstawowe zmiany dotyczyć będą tworzenia miejscowych planów oraz wydawania tzw. wuzetek. Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie normatywu planistycznego – mechanizmu zapobiegającego samowoli budowlanej. Dowiedz się, co ma się zmienić i jak wpłynie to na sytuację uczestników procesu budowlanego.

czytaj więcej »

Przepisy wymagają, aby deweloper – jako silniejsza strona umowy deweloperskiej – zapewnił nabywcy co najmniej jeden z określonych w nich środków ochrony. Może to być na przykład otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy lub gwarancja ubezpieczeniowa. Zachęcamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu na temat ochrony, która przysługuje nabywcy nieruchomości w stosunku z deweloperem.

czytaj więcej »

Zarówno podczas przygotowań, jak i w trakcie procesu budowlanego bardzo istotną rolę odgrywają eksperci, którzy zajmują się badaniem gruntu oraz pomiarem terenu. Chodzi oczywiście o geodetę i geologa. Ten pierwszy określa granice działki i przygotowuje mapę do celów projektowych. Drugi bada jakość gruntu na działce. Warto wiedzieć, jakie konkretnie są ich zadania, a także jak zatrudniać takich fachowców.

czytaj więcej »

Co się stanie, gdy podczas budowy przekroczona zostanie granica z nieruchomością sąsiada? Jakie uprawnienia przysługują wówczas właścicielowi sąsiedniej nieruchomości i co w takiej sytuacji może zrobić inwestor?

czytaj więcej »

Egzekucja z nieruchomości to długi i skomplikowany proces. Jego celem jest zaspokojenie wierzyciela zgodnie z treścią tytułu wykonawczego, tzn. tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Dowiedz się, na czym polega i jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości.

czytaj więcej »

Rozpatrując sprawę budowy wolno stojącego nośnika reklamowego, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż duży nośnik reklamowy nie może zostać uznany za obiekt małej architektury, który nie wymaga pozwolenia na budowę. O tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, czy też nie, nie decydują sposób i metoda związania z gruntem, technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.

czytaj więcej »

Nasza spółka prowadzi działalność deweloperską. Zamierzamy zatrudnić wykonawcę przy realizacji planowanej inwestycji budowlanej. Chcemy, aby w umowie o roboty budowlane znalazły się postanowienia dotyczące kar umownych. Czy przepisy przewidują jakiś górny limit dla takich kar, czy też możemy je zastrzec w dowolnej wysokości?

czytaj więcej »

W sierpniu ubiegłego roku weszła w życie tzw. specustawa mieszkaniowa. Na jej mocy deweloperzy mogą realizować inwestycje z pominięciem postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze specustawą podstawowym aktem planistycznym jest tzw. uchwała lokalizacyjna, czyli połączenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dowiedz się, jak zrealizować inwestycję budowlaną na podstawie uchwały lokalizacyjnej i z czym się to wiąże.

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych obowiązków inwestora jest wystąpienie do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, o wydanie dziennika budowy. Posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się z koniecznością posiadania dziennika budowy. Są to dwa dokumenty, które występują nierozłącznie i zarówno za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jak też za uzyskanie dziennika budowy jest odpowiedzialny inwestor. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić wniosek o wydanie dziennika budowy.

czytaj więcej »

wiper-pixel