WYDANIE ONLINE

Przedmiotem umowy deweloperskiej jest zobowiązanie do przeniesienia własności przyszłej nieruchomości lokalowej lub budynkowej (dom jednorodzinny) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Stronami tej umowy są deweloper działający w zakresie swojego przedsiębiorstwa, oraz konsument - nabywca. Ponieważ pozycja nabywcy jest w tym układzie dużo słabsza, przepisy wymagają, by deweloper zapewnił mu w umowie co najmniej jeden ze środków ochrony. Może to być na przykład otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy lub gwarancja ubezpieczeniowa.

czytaj więcej »

Wygląda na to, że od tego roku możemy mieć spore problemy ze sprzedażą lokali mieszkalnych położonych na terenach znajdujących się obecnie w użytkowaniu wieczystym. Wszystko przez ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wprawdzie przewiduje ona, że powszechne uwłaszczenie następuje 1 stycznia 2019 r., jednak konieczne będzie tu potwierdzenie, na które poczekamy nawet 12 miesięcy. Dowiedz się, z czym trzeba będzie się zmierzyć chcąc sprzedać mieszkanie w tym roku.

czytaj więcej »

Odbiory częściowe służą inwestorowi do kontroli poprawności wykonywanych robót budowlanych. Strony umowy o roboty budowlane, tj. inwestor oraz wykonawca, mogą w umowie dowolnie ustalić zasady odbiorów częściowych. Co więcej, w umowie o roboty budowlane strony mogą postanowić, że w ogóle nie będą dokonywać żadnych odbiorów częściowych. Odbiór częściowy jest prawem stron umowy o roboty budowlane. Dowiedz się, kiedy warto przeprowadzić odbiór częściowy i jak to zrobić.

czytaj więcej »

Objęcie obszaru całego kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego byłoby najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów. Na przestrzeni lat widać, że gminy podejmują coraz więcej tego rodzaju aktów. Jednocześnie jednak pojawiła się praktyka uchylania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, kiedy może dojść do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jakie są tego skutki.

czytaj więcej »

Zawierając umowę o roboty budowlane, w której zastrzeżono kary umowne, wykonawca musi znać ich maksymalną wysokość. Dowodząc nieważności umowy konieczne jest wykazanie, że kontrahent mając świadomość wysokości sumy kar umownych nie przystąpiłby do umowy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 9 listopada 2018 r. (sygn.. akt: V CSK 640/17); Legalis.

czytaj więcej »

Zwolnienie przez bank środków pieniężnych z otwartego rachunku powierniczego dewelopera na spłatę jego kredytu pod inwestycję powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie dewelopera. Deweloper musi wiec rozliczyć się z fiskusem. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt: I FSK 968/16; Legalis). Dowiedz się, na jakiej podstawie zapadło takie orzeczenie i jakie będą jego konsekwencje.

czytaj więcej »

Czy strony umowy o roboty budowlane, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo zmniejszenia zakresu robót podstawowych, mogą zastrzec możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego? Jakich prac może dotyczyć modyfikacja wynagrodzenia?

czytaj więcej »

„Czym jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Na podstawie jakich przepisów prawa budowlanego sporządzany jest plan? Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia takiego planu?”

czytaj więcej »

Na żądanie wykonawcy, w braku innego postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Zgodnie z prawem budowlanym, kierownik robót zgłasza wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy dokonuje ich odbioru najpóźniej w dniu następnym –wpisem do dziennika budowy lub oddzielnie sporządzonym protokołem (notatką), które będą wpisane w dziennik budowy i dołączone w sposób trwały do oryginału i kopii dziennika. Dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić protokół z częściowego wykonania robót.

czytaj więcej »

wiper-pixel