WYDANIE ONLINE

Prawidłowe udokumentowanie tytułu własności nieruchomości, użytkowania wieczystego czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysparza wielu trudności. Brak bowiem w systemie prawa polskiego przepisu lub przepisów określających rodzaje dowodów własności. Wyjaśniamy, w jakich dokumentach można odnaleźć wiarygodne informacje na temat stanu prawnego nieruchomości.

czytaj więcej »

Już w styczniu zaczną obowiązywać zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1588). Nowelizacja wprowadza zmiany aż w trzech aktach, co ma zapewnić kompleksową regulację zagadnienia oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Rady gmin i miast powinny przygotować się na mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości. Dowiedz się, jakie będą skutki tej nowelizacji.

czytaj więcej »

Właściciel nieruchomości zabytkowej lub położonej w otoczeniu zabytku musi liczyć się z istnieniem ograniczeń w korzystaniu z takiej nieruchomości, w tym dotyczących realizacji przedsięwzięć budowlanych. Ograniczenia praw właściciela wynikają m.in. z przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

czytaj więcej »

W toku procesu budowlanego dochodzi nie tylko do planowych zdarzeń i odhaczania kolejnych kamieni milowych. Rzeczywistością kierowników budowy czy inwestorów są też wypadki na budowie, a w ślad za nimi – ustalenie, kto i w jakim zakresie poniesie odpowiedzialność.

czytaj więcej »

Uprawnienia budowlane to certyfikat wydawany w formie decyzji administracyjnej Komisji kwalifikacyjnej Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa zezwalający na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi. Dla poszczególnych rodzajów uprawnień określone są odrębne wymogi ich uzyskania. Przeczytaj, jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać określone uprawnienia.

czytaj więcej »

Podstawowym sposobem komunikacji z urzędem są pisma, zgodnie z zasadą pisemności postępowania administracyjnego. Jednak nie każdy sposób dostarczenia pisma będzie skutkował odniesieniem takiego skutku, jakiego spodziewa się jego nadawca. Warto wiedzieć, jak wnosić pisma do urzędu, żeby zostały szybko i sprawnie rozpoznane.

czytaj więcej »

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana mogą wpłynąć na wartość nieruchomości – podwyższyć ją lub obniżyć. W tym drugim przypadku właścicielowi przysługuje prawo do rekompensaty od gminy. Uprawnienie to przysługuje już w momencie ograniczenia lub braku możliwości korzystania z nieruchomości lub jej części zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem (np. przy zapisach limitujących maksymalną powierzchnię zabudowy). Sprawdź, jak sporządzić pozew przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

czytaj więcej »

wiper-pixel