WYDANIE ONLINE

Nie wszystkie prace w toku procesu budowlanego są wykonywane przez wykonawcę. Korzystanie z podwykonawców pozwala zwiększyć zysk z kontraktu, ale może także narazić na odpowiedzialność wobec inwestora za niską jakość robót lub naruszenie terminów. Sprawdźmy, o czym pamiętać, zatrudniając podwykonawcę.

czytaj więcej »

Teren budowy może sam w sobie stanowić atrakcyjne źródło dodatkowego dochodu. Poza zamieszczaniem reklamy związanej z własną inwestycją inwestor mógłby czerpać korzyści finansowe, oferując potencjalnym reklamodawcom możliwość usytuowania reklam na swoim terenie. Niemniej jednak należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące lokalizacji reklam oraz kary wymierzane za działania niezgodne z przepisami. Dowiedz się, jakie prawa związane z decydowaniem o zamieszczaniu reklam ma inwestor, a jakie gmina.

czytaj więcej »

Czy, w jakich przypadkach i kiedy wymagany jest projekt i pozwolenie/zgłoszenie na budowę w przypadku adaptacji poddasza nieużytkowego na użytkowe, w domu jednorodzinnym, przeznaczonego na cele mieszkaniowe?.

czytaj więcej »

„Jestem autorem projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków, która jest w tej chwili realizowana. Nadzór autorski powierzono innej osobie. Wystąpiły zmiany istotne, niekonsultowane z autorem projektu (czyli ze mną). Moim zdaniem należało opracować aneksy do projektu podstawowego - takich nie ma. Nawet wpisy do dziennika budowy nie wskazują o powstałych zmianach. Mam pytanie: czy ta osoba może sprawować nadzór autorski, tym bardziej że wystąpiła w przetargu na opracowanie ww. Projektu?"

czytaj więcej »

Każdy inwestor wie, że projekt budowlany jest podstawowym i niezbędnym dowodem podlegającym ocenie w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Nie każdy jednak wie, że projektant, mimo posiadanych uprawnień, może nie mieć wystarczającej wiedzy, umiejętności lub doświadczenia. W efekcie wykonuje on projekt budowlany z błędami, których konsekwencje ponosi inwestor. Z artykułu dowiesz się, które części projektu podlegają sprawdzeniu w urzędzie i jakie błędy pojawiają się w nich najczęściej.

czytaj więcej »

W przypadku gdy działka ewidencyjna nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część tej działki. Warunkiem jest jednak, aby teren taki można było jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 maja 2018 r., sygn. akt II OSK 1634/16; Legalis.

czytaj więcej »

Zanim dojdzie do przeprowadzenia remontu, należy zawrzeć odpowiednią umowę, w której strony powinny szczegółowo określić przedmiot i niezbędny zakres prac przewidywanych w czasie remontu. Treść zawieranej umowy o prace remontowe bardzo często okazuje się najważniejsza i decydująca w przypadku rozpatrywania sporów lub niejasności z nią związanych. Dlatego tak ważne jest pełne zrozumienie tekstu podpisywanej umowy. Wyjaśniamy, jak prawidłowo sporządzić taką umowę.

czytaj więcej »

wiper-pixel