WYDANIE ONLINE

Końcowy odbiór robót budowlanych to kluczowy etap procesu inwestycyjnego i przełomowy moment w stosunkach inwestora z wykonawcą. Jego celem jest stwierdzenie, czy prace zostały wykonane i czy nastąpiło to stosownie do zapisów umowy. W tej fazie współpracy dochodzi często do sporów pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, dlatego tez bardzo istotne jest takie zorganizowanie procedury odbioru robót, aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo prawne.

czytaj więcej »

W dniu 15 marca 2018 przedstawiony został rządowy projekt specustawy mieszkaniowej skracającej ścieżkę do budowy osiedli. Zdaniem autorów, jego celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu w zakresie inwestycji mieszkaniowych. Jednak w ocenie środowisk społecznych w rzeczywistości ustawa wesprze całkowicie komercyjne inwestycje prywatne, kosztem samorządów i mieszkańców miast. Dowiedz się, jakie zmiany przewiduje projekt specustawy i jakie mogą być tego konsekwencje.

czytaj więcej »

Służebność gruntowa i służebność przesyłu mogą zostać ustanowione poprzez zasiedzenie. Oznacza to, że nawet osoba nieuprawniona może nabyć prawo tych służebności na skutek ich długotrwałego wykonywania. Z perspektywy takiej osoby jest to rozwiązanie bardzo korzystne, reguluje bowiem niejasny stan prawny. Natomiast dla właściciela nieruchomości obciążonej może wiązać się z utratą prawa do wynagrodzenia za korzystanie z jego gruntu. Dowiedz się, w jaki sposób może dojść do zasiedzenia.

czytaj więcej »

Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Postępowanie dyscyplinarne wobec nich może zostać wszczęte niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej, karnej czy administracyjnej. Dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach można odpowiadać dyscyplinarnie i jakie prawa przysługują obwinionemu. Warto bowiem skorzystać ze środków, dzięki którym obwiniony może skutecznie bronić swojego dobrego imienia.

czytaj więcej »

Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 100/17, Legalis).

czytaj więcej »

Prawidłowo sporządzony przez projektanta projekt budowlany daje inwestorowi gwarancję szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę lub gwarancję dokonania skutecznego zgłoszenia. Niestety w praktyce rzadko kiedy spotyka się projekty pozbawione wad. Na szczęście większość błędów w dokumentacji da się usunąć jeszcze na wstępnych etapach postępowania. Wyjaśniamy, jak i kiedy można to zrobić.

czytaj więcej »

Charakterystyka energetyczna jest dokumentem zawierającym informacje na temat izolacji, strat ciepła, sprawności oraz wymaganej mocy instalacji grzewczej. Na jej podstawie możemy oszacować przyszłe koszty eksploatacji, związane z ogrzewaniem domu i przygotowaniem wody użytkowej. Mimo, iż jest to dokument urzędowy, jego interpretacja często sprawia inwestorom problemy. Wyjaśniamy, jak czytać charakterystykę energetyczną oraz czym są wskaźniki energii użytkowej, końcowej i pierwotnej.

czytaj więcej »

Protokół odbioru robót budowlanych to jeden z istotniejszych dokumentów potwierdzających odbiór końcowy. Sprawdź, jak powinien wyglądać.

czytaj więcej »

wiper-pixel