WYDANIE ONLINE

Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Wyjaśniamy, na czym to polega.

czytaj więcej »

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlegają odpowiedzialności zawodowej przed samorządami zawodowymi. Jest to odpowiedzialność niezależna od tej, którą mogą oni również ponosić przed sądami powszechnymi. Dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach można odpowiadać przed samorządem zawodowym i jakie prawa przysługują obwinionemu. Warto bowiem skorzystać ze środków, dzięki którym obwiniony może skutecznie bronić swojego dobrego imienia.

czytaj więcej »

Osoba odpowiedzialna za bhp na budowie za naruszenie przepisów w tym zakresie ponosi odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność taka ujęta jest na dwa sposoby: jako przestępstwo określone w Kodeksie karnym oraz jako wykroczenie ujęte w Kodeksie pracy. Wyjaśniamy kto i na jakich zasadach ponosi tego rodzaju odpowiedzialność, a przede wszystkim – jak jej uniknąć.

czytaj więcej »

Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Postępowanie dyscyplinarne wobec nich może zostać wszczęte niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej, karnej czy administracyjnej. Dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach można odpowiadać dyscyplinarnie i jakie prawa przysługują obwinionemu. Warto bowiem skorzystać ze środków, dzięki którym obwiniony może skutecznie bronić swojego dobrego imienia.

czytaj więcej »

Aby inwestor mógł odpowiadać za wynagrodzenie, musi znać treść, nawet niespisanej umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lutego 2016 r.Uchwała SN z 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 108/15; Legalis.

czytaj więcej »

Z uwagi na częste przypadki niewywiązywania się deweloperów z umów dotyczących sprzedaży nieruchomości, ustawodawca wprowadził dodatkowe zabezpieczenia pozycji konsumenta. Na przełomie 2014 i 2015 r. zaczęły obowiązywać zmodyfikowane przepisy Kodeksu cywilnego, które dają konsumentom bardzo szeroki zakres uprawnień w zakresie instytucji tzw. rękojmi za wady nieruchomości. Dowiedz się, z jakimi roszczeniami może wystąpić przeciwko Tobie nabywca nieruchomości.

czytaj więcej »

Pełnienie funkcji kierownika budowy wiąże się z odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg robót budowlanych i przestrzeganie przepisów bhp na budowie. Wszelkie błędy i niedopatrzenia mogą powodować dotkliwe konsekwencje finansowe i zawodowe. Wyjaśniamy, za co odpowiada kierownik budowy i jak może bronić się przed zarzutami ze strony inwestora.

czytaj więcej »

wiper-pixel