WYDANIE ONLINE

Osoba odpowiedzialna za bhp na budowie za naruszenie przepisów w tym zakresie ponosi odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność taka ujęta jest na dwa sposoby: jako przestępstwo określone w Kodeksie karnym oraz jako wykroczenie ujęte w Kodeksie pracy. Wyjaśniamy kto i na jakich zasadach ponosi tego rodzaju odpowiedzialność, a przede wszystkim – jak jej uniknąć.

czytaj więcej »

W Polsce istnieje ok. 5100 wspólnot gruntowych, które dysponują łącznie około 107 tys. ha gruntów. Na wschodzie kraju, na terenach dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego wspólnoty takie funkcjonują praktycznie w każdej wsi, a większość z nich ma nieuregulowany stan prawny. W pierwszej części artykułu dotyczącego wspólnot gruntowych, który ukazał się w marcowym wydaniu Nowej Geodezji, wyjaśnialiśmy, czym jest wspólnota gruntowa i jak poprawnie ustalić jej członków. Z poniższego tekstu dowiesz się, jak krok po kroku przeprowadzić procedurę podziału i likwidacji takiej wspólnoty.

czytaj więcej »

Czy podczas wykonywania robót budowlanych mogę korzystać z sąsiedniej nieruchomości? Co zrobić, jeśli sąsiad nie zgodzi się na wejście na jego teren? Czy do zgłoszenia robót muszę dołączyć zgodę sąsiada na wejście na jego nieruchomość?

czytaj więcej »

Podmioty będące stronami postępowania przed starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu mają wiele uprawnień, ale także obowiązków. Warto je poznać, aby móc w pełni uczestniczyć w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę.

czytaj więcej »

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w grudniu 2017 r. „Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”. Choć katalog nie ma charakteru wiążącego, zawiera szereg wskazówek, które mogą okazać się bardzo przydatne w codziennej pracy geodety. Zawarto w nim m.in. instrukcje dotyczące koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ponieważ kwestia ta budzi w praktyce wiele wątpliwości. Na podstawie wytycznych Katalogu wyjaśniamy, jak powinna przebiegać procedura koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

czytaj więcej »

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15)

czytaj więcej »

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwego organu nadzoru budowlanego, tj. powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia tego musi załączyć m.in. oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi). Poniżej przedstawiamy przykładowo wypełniony wzór takiego oświadczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel